Odense, Graabrødre Hospital fruentimmerafdelingen 1889-1908

Afskrift af protokol
Ansøgere om optagelse i fruentimmerafdelingen
Odense Graabrødre Hospital 1889-1908
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Nr. / ansøgerens navn, stilling og mulige erhverv, fødested og bopæl i de sidste 5 aar / alder / gift, ugift eller enke, samt om vedkommende har børn og disses stilling / om ansøgeren lider af sygdom eller svagelighed / hvad ansøgeren har a; af pension, b; af legater, c; af livrente, d; af anden understøttelse / om ansøgeren har nogen privat formue, og da hvori den bestaar /

1. Emma Charlotte Bruhn f. Petersen, enke efter skovfoged Bruhn af Meilgaard, født i Kjøbenhavn og har siden November 1887 da hun flyttede fra Jylland boet i Kjøbenhavn, hvor hun har lidt erhverv ved syening / 60 / enke, har 2 børn, 1 søn i Sydamerika, 1 tjener i Kjøbenhavn / svageligt helbred / har flere gange faaet lidt understøttelse af baron Juel-Brockdorffs Bo / ingen /
2. Marie Elisabeth Scheuer, enke efter portner Scheuer, født i Stige, boer i Odense, erhverv ved en maskinrulle / 61 / enke, 3 børn, 1 søn former, 1 datter diakonisse, 1 tjener / alderdomssvaghed / af Gersdorffske Legater 2 kr. 85 øre aarlig / ingen / se nr. 110
3. Ane Kirstine Rasmussen f. Nielsdatter, født paa Fønsskov, boet i Middelfart i 40 aar, intet erhverv / 68 / enke, har 1 datter, gift med portneren ved Sindssygeanst, i Middelfart / gift i høire hofte / ingen / 600 kr. i Fyens Stifts Sparekasse /
4. Therese Vilhelmine Detlefsen, enke efter typograf Detlefsen, født i Kjøbenhavn, har i de sidste 20 aar opholdt sig i Odense, ernærer sig kummerlig ved reparation paa klæder / 72½ / enke, har 1 søn som ingen hjælp kan yde hende / svageligt helbred, lider af gigt og aandedrætsbesværlighed / 40 kr. aarlig af Milo’ Legat / ingen / optaget iflg. directionens resolution af 6.8.1889
5. Karen Christensen, enke uden erhverv, født i Thorup i Skamby Sogn, har i de sidste 8 aar boet i Odense / 81 / enke, 4 børn, 2 gifte med arbeidsmænd, 1 er krøbling, 1 ugift datter er syerske / nei / 4 kr. ugentlig af Fattigvæsenet / ingen /
6. Antonie Elisabeth Kirstine Nielsen f. Hansen, enke efter kornmaaler N. Nielsen, Odense / 67 / enke / lider af apoplexie / Sparekassen Legat 20 kr. aarlig / ingen /
7. Johanne Marie Rasmussen, født i Søn der Næraa, har boet i Odense i 40 aar, ernærer sig ved haandarbeide / 71 / ugift / gigtsvag / af Legater under Byraadet 16 kr. 80 øre aarlig, af Velgjørenhedsselskabet 8 kr. aarlig til husleiehjælp / ingen /
8. Ingeborg Rasmussen f. Knudsen, er født og boer i Odense, ernærer sig som sygeplejerske / 59 / fraskilt, ingen børn / svageligt helbred, lider af hævede been paa grund af blodaarer, og kan ikke taale anstrængende arbeide / ingen / ingen / optaget iflg. directionens resol. af 12.2.1892
9. Ane Cathrine Rasmussen f. Hansen, enke efter arbeidsmand Lars Rasmussen, født i Vissenbjerg Sogn, opholdt sig i Odense i 50 aar, hun ernærer sig ved at strikke / 69 / enke, 3 børn, 1 skrædder i Veile, 1 gift med en skrædder i Odense, 1 snedker i udlandet, hans opholdssted vides ikke / temmelig svage kræfter og helbred, har svage øine og gaaer daarligt / ingen, 8 kr. maanedlig efter lov af 9 April 1891 / ingen / optaget iflg. directionens resol. 12.2.1892
10. Sophie Marie Nielsen, tjenestepige, født i Orte, opholder sig i Odense / 67 / ugift / aldersdomssvaghed / ingen / ingen /
11. Karen Marie Jørgensen f. Christensen, enke efter tømrermester H. C. Jørgensen, født i Fangel, boet i Odense i 26 aar, erhverv tilfældigt arbeide, Sct. Jørgensgade no 3 / 67 / enke, har 6 børn i smaa stillinger / lider af gigt og asthma / 20 kr. aarlig fra Vaabenbrødrenes Enkekasse / eier nogle faa hundrede kroner /
12. Johanne Johansen f. Hansdatter, enke efter marschandiser Hans Johansen, født i Paarup, boet i Odense i en lang aarrække / 70 / enke, har 4 børn, hvoraf 2 gifte, alle i smaa kaar / har svage øine / ingen / ingen / optaget iflg. directionens resol. af 1.9.1890
13. Kirsten Pedersen f. Jacobsdatter, enke efter husfæster Mads Pedersen, paa hvis fæste hun endnu hensidder, født i Sødinge, boende i Gjestelev i de sidste 18 aar / 63 / enke, har 2 sønner, 1 gift arbeidsmand den anden tjener / svaghed i benene, mavekrampe og nervesvækkelse / ingen / et tarveligt indbo /
14. Henriette Caroline Bivart, født og har stadig opholdt sig i Odense, søger erhverv ved et … / 60 / ugift / svageligt helbred og meget tunghør / 5 kr. halvaarlig fra Velgjørenhedsselskabet samt i vinterhalvaaret lidt ildebrændsel / ingen /
15. Anna Dorthea Andresen f. Christensen, syerske, født og stadig opholdt sig i Odense / 66 / gift, men for 29 aar siden forladt af manden / meget svageligt helbred og ikke kræfter til at tjene sit daglige brød / af Lundegaards Legat 60 kr. aarlig og af Velgiørenhedsselskabet 10 kr. aarlig og lidt ildebrændsel / ingen / kan ikke søge alderdomsunderstøttelse da manden døde paa Fattiggaarden 1890, se nr. 101
16. Ane Andersen f. Larsen, enke efter murersvend Andersen, født i Ubberud, boet i Odense i 29 aar, har hidtil ernærer sig ved vask og rengiøring / 54 / enke, 4 børn i tjenende stillinger / meget svagelig / ingen / ingen / se nr. 159
17. Christine Margrethe Cathrine Gieraae f. Wilhelmsen, syerske, født i Sønderborg, boer I Svendborg / 54 / enke, har voxne børn som er ubemidlede / temmelig svækket / ingen / ingen /
18. Louise Larsen f. Møller, født paa Skovmøllen i Veflinge Sogn, boer i Kirkehuset ved Padesø i Haarslev Sogn, og læser med nogle smaabørn, boer nu (i 1893) i Skrillinge / 59 / lever adskilt fra sin mand, har 4 børn, hvoraf 2 umyndige, den ene i snedkerlærer, den anden i tjeneste / nei / af Lundegaards Legat 60 kr. aarlig / ingen /
19. Henriette Vilhelmine Hansen f. Daugstrup, enke efter veimand Peder Hansen, født i Stige, boet i Odense i 17 aar / 72 / enke, har 2 døttre den ene gift med en contoirist, den anden gift med en fyrbøder / lider af brokskade / ingen / ingen / død
20. Mette Marie Nielsen, født i Balslev, har boet i 15 aar paa Roerslev Mark / 67 / ugift, har ingen børn / er ikke stærk af helbred, men ellers nogenlunde rask / ingen / eier 800 kr. i rede penge /
21. Karen Rasmussen, modehandlerinde, født i Sønder Næraa Sogn, boer i Odense / 55 / ugift / gigtsvag / ingen / ingen /
22. Ane Kirstine Hansen, syjomfru, født og altid boet i Odense / 60, 61 / ugift / svagelig / ingen / ingen / fornyet 1891
23. Ane Margrethe Petersen, syjomfru, født i Skjellerup, har boet i Odense de sidste 24 aar / 54 / ugift / svagelig / ingen / ingen /
24. Christine Helene Jensen, intet erhverv uden lidt haandarbeide, født og boet i Odense / 70 / ugift / lider af skævhed i rygraden og en hofteskade, sygdommen er fremkaldt ved overanstrængelse / ingen / ingen /
25. Karen Marie Pedersen, ’forfatterinde’, født i Veilby Sogn, boer i Røile Skov / 66 / enke, 3 døttre i tjenende stilling / almindelig alderdomssvaghed, mener ikke at kunne taale halv lettere legemligt arbeide / har gjentagne gange faaet understøttelse (30 kr.) fra Hans Majestæt kongen, men i aar forgæves ansøgt / et lille huus med 1½ sk. land have, med 500 kr. gjæld, som er det meste af husets værdi / fornyet 1891
26. Susanne Caroline Andersen f. Voss, enke efter vægter og gaardskarl i Graabrødre Hospital Carl F. Andersen / 66 / enke, har en søn, der er handelsagent i Svendborg / lider af gigt, hvor af hun til enkelte tider er sengeliggende / understøttelse af Graabrødre Hospital 50 kr. aarlig / et par hundrede kroner / optaget iflg. directionens resol. af 19.5.1891
27. Hansine Laurine Christiansen f. Brylle, erhverv maskinrulning, født i Faaborg og boer i Odense / 70 / enke i 18 aar, har 2 børn i smaa stillinger / daarligt helbred og faae kræfter, navnlig lider hun af svækkelse i benene / af Søren Møllers legat 8 kr. aarlig, af Velgjørendehedsselskabet 10 kr. aarlig og brændsel / ingen /
28. Karen Jørgensdatter, enke, ernærer sig ved haandarbeide, født i Fodslette paa Langeland, 16 aar boet tilleie i Ubberud / 70 / enke, uden børn / efter alderen nogenlunde god helbred / ingen / ingen /
29. Ane Kirstine Mogensen f. Christensen, født i Vigerslev Sogn, boet i Odense i 43 aar / 72 / enke, har 4 børn, 1 søn former, 1 søn i udlandet, 1 datter gift, 1 datter tjener / nei / ingen, 10 kr. efter lov af 9.4.1891 / ingen
30. Maren Andersen, født i Høime, passer en 80 aarig syg og fattig kone i Odense / 53 / ugift / gaar daaligt, lider meget af hovedpine paa grund af nervesvækkelse / ingen / nogle faa hundrede kroner /
31. Christine Margrethe Steffensen, huusholderske, født i Aabenraa, 19 aar ophold i Odense / 65 / ugift / i høi grad legemlig svækket saa at hun næppe mere kan paatage sig nogen plads / en livs forsikring paa ca. 10 kr. aarlig, 40 kr aarlig af Lundegaards Stiftelse / ingen, har arvet 500 kr. efter isenkræmmer Sophus Jacobsen / optagen ved resol. af 15.8.1892
32. Dorthea Kirstine Hansen f. Olsen, enke efter klodsemager Jeppe J. Hansen, født i Middelfart og har boet i Odense i 52 aar, erhverv vask og tilf. arbeide / 70 / enke, har 5 børn der alle ere i ringe stillinger / meget gigt og nedbrudt helbred / af Velgjørenhedsselskabet 8 kr. i huusleiehjælp og om vinteren brændsel / ingen /
33. Dorthea Kirst. Andersen f. Lund, født i Nordborg paa Als, ophold i Odense i de sidste 36 aar / 62 / enke i 31 aar, en søn er sømand, en datter svagelig / den ene haand er aldeles stiv / af Lundegaards Stiftelse 40 kr. aarlig / ingen /
34. Johanne Nielsen, de sidste 1 ¾ aar ophold i Odense ellers i Bogense / 59 / gift, manden paa Sindssygeanstalten i Middelfart / lider af asthma / ingen / 500 kr. indestaaende i eiendom i Bogense /
35. Marie Elisab. Rasmussen f. Høiby, født i Nyborg og boer i Odense / 65 / enke, har 3 børn, 1 søn malersvend, 1 søn murersvend, 1 datter syerske / nei / ingen / ingen /
36. Louise Frederikke Raarup, enke efter oversergent Raarup D. M. af 2 Dragon Regiment, født i Aarhus, i 23 aar boet i Odense / 72 / enke, ingen børn / lider af rheumatisk smerter og af kronisk bronchitis / pension efter manden 107 kr. 52 øre og fra enkekassen i 5. Dragon Regiment 80 kr., 20 kr. af V.  130 Afd. enkekasse / ingen / optaget iflg. documentation resol. af 12.2.1892
37. Ane Margrethe Rasmussen f. Nielsdatter, født i Birkende, enke efter urtemand Rasmussen, boet i Odense i 30 aar, erhverv maskinrulning / 68½ / enke, har 1 barn som er gift / alderdomssvaghed / intet / indbo og en maskinrulle /
38. Ane Felthusen f. Sørensen, enke efter snedker Felthusen, født i Nisted, Lumby Sogn, i de sidste 11 aar gangkone i Graabrødre Hospitals Kloster / 51 / enke siden 1867, 3 døttre og 1 søn, alle i smaa kaar / lider meget af en svaghed i maven / ingen / ingen / optaget iflg. directionens resol. af 24.3.1892
39. Cecilie Schütz, enke efter klodsemager Schütz, født i Ringe, Rynkeby Sogn, boet i Odense i 14 aar / 68 / enke, uden børn / svageligt helbred, formentlig paa grund af overanstrengelse / af Velgjørenhedsselskabet 10 kr. aarlig og lidt brændselshjælp / ingen /
40. Karen Dorthea Rasmussen, har i 30 aar tjent jernbaneexpedient Laursen, født i Broholm, Brenderup Sogn og boer ved Langeskov / 68 / ugift / er næsten blind saa at hun intet kan udrette for andre / hendes afdøde husbonds børn har indsat 400 kr. for hende, hvoraf hun nyder renterne / ingen / optaget iflg. directionens resol. af 26.4.1893
41. Johanne Sørensen f. Petersen, enke efter Morten Sørensen opsynsmand ved Laden i Kræmmermarken, født i Orte Sogn / 75 / enke, har 2 børn, 1 søn arbeider paa Dalum Papirfabrik, 1 datter gift med en møller i Frøbjerg / alderdomssvaghed og lider af smerter i fodledene / ingen / ingen / optaget iflg. directionens resol. af 1.9.1890
42. Karen Marie Jensen f. Nielsen, enke efter arbeidsmand Rs. Chr. Jensen af Odense, forhen husholderske, er født og boer i Harrendrup / 63 / enke, ingen børn / lider meget af saa paa benene / de sidste 8 maaneder midlertidig understøttelse af Odense Commune / klædningsstykker og lidt indbo /
43. Caroline Augusta Rasmussen, tjener fortiden hos capitain Scholten, født paa Dallund, boet i Odense i 39 aar / 63 / ugift / lider af gigt / ingen / ca 600 kr. i Sparekassen /
44. Ane Marie Eriksen, linnedsyerske, født i Veflinge, boet i Odense i 15 aar / 48 / ugift / lider af gigt og anden svaghed, som følge af skævhed i ryggen / ingen / ca 100 kr. /
45. Ane Kirstine Pedersen, enke efter husmand N. Pedersen i Søndersø, er født i Skamby og boer i Søndersø / 61½ / enke, har 6 børn, 3 sønner hvoraf 1 i Amerika, 2 tjenestekarle og 3 døttre, de 2 gifte og 1 enke / nei / ingen / børnene ville ved hendes mulige optagelse paa Hospitalet yde hende 200 kr. /
46. Cathr. Marie Knudsen, erhverv strikkearbeide og ved at gaa tilhaande hos familien, boer i Odense / 69 / ugift / gigtsvag / ingen / ingen /
47. Marie Hansen f. Olsen, enke efter Simon Hansen af Harrendrup / 70 / enke, har 2 sønner i fattige kaar / nei / der er tilskreven hende en aftægt i sønnens hus, men der kan paa grund af hans daarlige forfatning ikke indrives / ingen / optaget iflg. directionens resul. af 20.2.1891
48. Ane Marie Johansen f. Hansdatter, enke efter aftægtsmand Søren Johansen af Nørre Søby, nu boende i Odense / 72 / enke, ingen børn / svækket syn og ringe kræfter / ingen / eier ca 300 kr. / optaget iflg. directionens resol. af 20.2.1891
49. Ane Marie Jacobsen, enke efter høker Jens Jacobsen, Odense, intet erhverv / 74 / enke, ingen børn / alderdomssvaghed / ingen / eier 500 kr. samt det fornødne indbo / død
50. Caroline Rasmussen f. Hansen, født i Illebølle paa Langeland, har boet i Odense de sidste 5 aar / 58 / forladt hustru, 5 børn i smaa kaar / god helbred men er meget nervøs / ingen / ingen / fornyet 1892 og 1893
51. Else Marie Dinesen, født i Ørritslev, Otterup Sogn, opholdt sig i Odense i 8 aar / 54 / ugift / nei / ingen / ingen / optaget ved resol. 21.12.1894, se no 100
52. Cathrine Marie Jørgensen f. Johansen, enke efter høker N. Jørgensen, Odense, født i Trøstrup Korup, ernærer sig ved syening / 60 / enke, 5 børn i smaa kaar / nei / ingen / ingen /
53. Ane Margrethe Hansen, født i Høiby, boer i Odense, enke efter tømmersvend Niels Hansen / 67 / enke, 7 børn i ringe kaar / svaghed i benene / ingen / ingen /
54. Louise Frederikke Schougaard, født i Kjøbenhavn, opholdt sig i Odense siden 1858, erhverv syening / 56½ / ugift / svageligt helbred og svækket syn / Lundegaards Legat 40 kr., husleiehjælp af Hs. Maj. Kongens Civilliste 30 kr. / ingen /
55. Jacobine Andersen f. Kreiberg, enke efter smedemester C. S. Andersen, Assens / enke, har 5 børn, hvoraf 2 ere gifte, børnene forsørger hende / tunghør, nervesvag og lider af underlivssvagheder / ingen / ingen /
56. Karen Poulsen f. Andersen, enke efter arbeidsmand Johan Poulsen Møller, vadskekone, født i Seden Sogn, boet i Odense i 40 aar / 63 / enke, 1 datter gift med bager Jørgensen i Frederiksgade / aftagende kræfter / ingen / ingen /
57. Anna Filter, enke efter skomager C. F. Filter af Odense / 67 / enke, ingen børn / efter mange aars strengt arbeide er hun nu opslidt / af Lundegaards Legat 40 kr., Stiftelsen 18 September 20 kr., aarlig 60 kr., / ingen / optaget iflg. directionens resul. af 20.2.1891
58. Pouline Dorthea Christensen f. Tverskou, født i Kjøbenhavn, enke efter sadelmager Christensen, Odense / 61½ / enke, 2 gifte og 3 ugifte børn i ringe kaar / meget brystsvag / Lundegaards Stiftelse 40 kr., Frimurerlogen 20 kr. i alt aarlig 60 kr. / ingen /
59. Petra Vilhelmine Harder f. Nielsen, syerske, født i Lumby, boer i Odense / 52½ / enke efter bogholder Harder, 2 børn, som ikke kunne støtte moderen / nei / Lundegaards Stiftelse 80 kr. om aaret / ingen /
60. Kirsten Johansen, vadskekone, født i Nørre Lyndelse, boer i Odense / 67 / ugift, har 2 børn arbeidsfolk / svagelig / ingen, 48 kr. aarlig efrer lov af 9.4.1891 / ingen / fornyet 1893
61. Margrethe Elisabeth Petrine Caroline Jurtzich f. Petersen, enke eftermecanicus Jurtzich, erhverv maskinskrivning, født og boer i Odense / 65½ / enke, har 4 børn som ikke kunne støtte moderen / gigtsvag og noget svækket / Lundegaards Stiftelse 40 kr., Spormager Petersen Legat 10 kr. i alt aarlig 50 kr. / ingen / optaget iflg. directionens resol. af 24.6.1891
62. Marie Elisabeth Larsen f. Hansdatter, enke efter arbeidsmand Lars Larsen, Odense / 74 / enke, har en datter der er gift med 1 arbeidsmand med 6 børn / alderdomssvaghed / ingen / ingen /
63. Andrea Jette Kingo Jensen, født i Veflinge Sogn, boer i Rynkeby / 70 / enke efter bødker Rasmussen, har en gift datter, der ikke kan støtte hende / nei / ingen, 6 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / ingen / optagen ved directionens resol. af 24.3.1893
64. Maren Hansdatter, født i Eskildstrup, boet i Odense i de sidste 40 aar / 71 / enke, har 1 datter og 4 sønner, som ikke kunne støtte hende / nei / ingen / ingen
65. Ane Marie Petersen f. Petersen, født i Odense hvor hun bestandig har opholdt sig, enke efter tømrer Mathias Petersen / 64 / enke, har 3 børn der ikke kunne støtte hende / svagelig / ingen / har 500 kr. tilgode i et hus, hun har solgt, de afdrages med 50 kr. aarlig /
66. Henriette Harksen, har tidligere havt en lille skole i haandgjerning, samt ernæret sig ved modepynt og syning, nu uden erhverv, Odense / 62 / ugift / svækket syn og hørelse og lider af et hjerteonde / Lundegaards Stiftelse 60 kr., et Byraads Legat 18 kr. aarlig 78 kr. / ingen /
67. Maren Andersen f. Olsen, født i Ravnebjerg, boer i Odense / 74 / enke, 1 barn gift med en dugmager / nogenlunde rask / et Byraadslegat (Mdm. Eichels) / ingen /
68. Maren Kirstine Olsen f. Rasmussen, født i Aasum, rengjøringskone paa Toldcontoret, boet i Odense i 36 aar / 65 / enke efter arbeidsmand Ole Olsen, der døde ved ulykkestilfælde i 1877, 4 gifte børn i smaa kaar og 2 i tjenende stilling / nogenlunde rask, men synet svækket / modtager aarlig til huusleiehjælp af det private Velgjørnhedsselskab10 kr., ellers intet / ingen / optagen ved directionens resol. af 24.3.1893
69. Ane Margrethe Jørgensen, født i Lumby Sogn, boet i Odense siden 1835 / 69 / enke, har havt 7 børn, der alle er døde / har ved et fald i 1890 brækket venstre haandled, der nu er stift / ingen / ingen /
70. Karen Marie Gotfredsen f. Jensen, enke efter husmand Hs. Gotfredsen i Skovshøirup, født i Beldringe, har boet i Serup, Søndersø Sogn i over 5 aar / 63 / enke, 2 sønner i Amerika, en datter gift med en arbeidsmand / ingen svagelighed / ingen, 30 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891 / eier ca 500 kr. / fornyet i 1893
71. Ane Poulsen f. Hansen, født og boende i Skibhusene, har intet erhverv / 75 / enke efter skibstømrer Jens Poulsen, en søn i Amerika fra hvem intet er hørt i 15 aar / ret godt helbred, dog ere kræfterne noget svækkede efter en operation i 1890 / ingen / eier et hus i Skibhusene, ved hvis salg der formenes at ville blive ca 800 kr. tilovers / optagen ved directiones resol. af 11.9.1893, men var da afgaaet ved døden
72. Ane Marie Hansen f. Andersen, ernærer sig ved vadsk og havearbeide, født i Fraugde, boer i Odense i 37 aar / 67 / enke efter arbeidsmand Anders Hansen, har 3 gifte børn / nogenlunde rask, men kræfterne ere aftagne i de sidste aar / i de sidste aar 24 kr. og 2 tdr. kul fra Fattiggaarden / ingen /
73. Nicoline Henriette Hansen, uden erhverv, født i Odense, hvor hun i sin meste tid stadig har ophodlt sig / 89 og 3 maaneder / ugift / afkræftelse paa grund af den høie alder / ingen / eier 600 kr. som indestaaer i Fyens Stifts Sparekasse / optaget iflg. directionens resol. af 24.6.1891
74. Karen Dorthea Clausen, erhverv syning, født i Kjerteminde, boet i Odense ca 40 aar / 72 / ugift / lider af en hjertesygdom og har et svagt bryst / ingen / ingen /
75. Kirstine Marie Hansen f. Chiewitz, enke efter skovfoged Rasmus Hansen paa Taasinge, født i Sønder Næraa, ophold i de sidste 15 aar hos læge Windinge / 70 / enke, har 3 børn som ikke kunne hjælpe moderen / goft helbred / ingen / lidt bohave og et par kroner i Sparekassen / optaget iflg. directionens resol. af 12.2.1892
76. Ane Marie Madsdatter, født i Agernæs, boet i Odense i ca 18 aar / 70 / enke efter boelsmand Poul Jensen i Særslev, har en datter gift med værtshuusholder Nielsen i Faaborg / nei / ingen / ingen /
77. Margrethe Henrichsen f. Johansen, enke efter høker Henrichsen, driver en lille handel med øl og brød, m.m., født i Ringe, boet i Odense i 40 aar / 65 / 1 søn og 1 datter i America / nogenlunde godt helbred / ingen / eier huset no 9 i Graabrødrestræde med en gjæld af 500 kr. /
78. Maren Hansen f. Jørgensen, enke efter brænderibestyrer Hansen, født i Ellinge, boet i Odense i de sidste 30 aar / 67½ / enke, ingen børn / lider ikke af nogen særlig svaghed / ingen / eier 4 á 500 kroner /
79. Maren f. Christiansdatter, født i Hækkebølle, har været bosiddende i Vissenbjerg sogn de sidste 3 aar, hos sine børn i Odense / 68 / enke, 4 børn, 2 sønner begge bagere i Odense, 1 datter gift i Odense, 1 datter gift i Jylland / kun hvad alderen medfører / intet / 500 kr. /
80. Fedderine Carstens, født paa Taasinge, boer i Svendborg, forhen huusjomfru / 52 / ugift / nei / intet / ingen /
81. Andrea Karoline Marie Hansen f. Jørgensen, er født i Odense og boer der, har intet erhverv / 57 / enke efter muursvend Hansen, 1 søn skomager i Kjøbenhavn, 1 datter gift med en væversvend i Odense, blev enke i 1872 / lider iflg. lægeattest af nervesvækkelse og er næsten uarbeidsdygtig / 2 tdr. kul aarlig af Velgjørenhedsselskabet / ingen /
82. Maren Mathiasdatter, forhen fabrikarbeiderske, født i Fremmmeløv, boer i Odense / 75 / ugift / skrøbelig uden at lide af nogen bestemt svaghed / har 2 kr. 4 øre ugentlig af en alderdomsforsørgelseskasse paa Bierfreunde Fabrik og 4 kr. maanedlig i Alderdomsforsørgelse efter lov af 9.4.1891 / ingen / optaget iflg. directionens resol. 12.2.1892
83. Kirsten Sørensen, er født i Taarup i Mesinge Sogn og har ophold hos sin søn, der er skolelærer ved Skovsholm i Veilby Sogn / 64 / ugift, en søn skolelærer Rasmussen, hos hvem hun har ophold / skrøbelig, lider af et brokstilfælde / hendes søn er forpligtet til at yde hende 60 kr. aarlig, … har hun 35 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891 / ingen / optaget iflg. directionens resol. af 12.2 1892
84. Gertrud Hedvig Mathilde Andersen, født i Odense og boer der, udlejningsarbeide i papir / 60 / ugift, ingen børn / lider af gigt og har svage øine / nyder 5 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / ingen /
85. Bodil Jespersen f. Hansdatter, boet i Odense, men er født i Sanderum, har intet erhverv, Godthaabsgade 19 / 79 / enke efter skrædder Jespersen, har to sønner, der ikke kunne støtte moderen / lider af gigt og alderdomssvaghed / Friis’s Legat 40 kr. aarlig og 96 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891 / nei /
86. Mads Madsens enke, født i Høime, boer i Odense, har intet erhverv / 75 / enke / lider af gigt / 8 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / nei / optagen ved directionens resol. af 28.2.1894
87. Louise Frederikke Petersen, er født i Odense, hvor hu boer, har intet erhverv / 71 / ugift / alderdomssvaghed og daarligt syn / 10 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / nei / optagen ved resol. af 15.8.1892
88. Maren Svendsdatter, aftægtskone, er født i Bred, Vissenbjerg Sogn, og har de sidste fem aar boet i Kjelstrupskov samme sogn / 75 / enke, har en søn der er huusmand i Fjelsted Sogn / er alderdomssvag eller rask / hun har krav paa en aftægt, men denne anses for daarligt sikkret, hun tilbyder at give 400 kr. naar hun kan blive optaget i Stiftelsen / nei / optagen ved resol. af 11.9.1893
89. Johanne Marie Eie, er født i Bogense, er i tjennende stilling, for tiden i Middelfart / 55 / enke, har en søn der er garver og boer i Bogense / har helbredstilstand / intet / har 400 kr. som indestaar i en Sparekasse / se no 147
90. Kirstine Hansen, er født i Odense, hvor hun har boet i de sidste 22 aar og ernæret sig ved at gaae tilhaande hos 2de enkefruer / 67 / ugift / er nogenlunde rask / 5 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / nei /
91. Petra Hansen, er født i Nyborg, men boer i Odense og ernærer sig ved strikning / 57 / ugift, har en søn der er 26 aar gammel / har svage been, men er i øvrigt rask / intet / nei /
92. Jensine Rasmine Hansen f. Jensen, er født i Odense, hvor faderen var havnefoged, boer i Odense og ernærer sig ved syning / 62 / enke efter snedkersvend Hansen, har 5 børn alle i smaa kaar / er iflg. lægeattest svagelig og har en hofteskade der besværliggjør hendes gang / 40 kr. aarlig af Lundegaards Stiftelse, 3 kr. 20 kr. aarlig af et Legat paa Bispecontoriet 10 kr. og 2 tdr. kul af Velgjørenhedsselskabet / nei / optagen ved resol. af 15.8.1892
93. Ane Nicolaisen, er født i Ubberud, men har nu i 36 aar boet i Odense / 60 / ugift, har en gift datter, der dog ikke kan hjælpe moderen / lider iflg. lægeattest af en rygradsskjævhed, der i høi grad indskrænker hendes arbeidsdygtighed / 10 kr. aarlig og ildebrændsel af Velgjørenhedsselskabet / har medens hun tjente sammensparet sig 200 kr. der inde staar i Fyns Stifts Sparekasse /
94. Karen Nielsen, født i Skaarup, har boet i Odense siden 1848 og har fremdeles ophold der, hvor hun ernærer sig ved vadsk og rengjøring / 65 / ugift / er iflg. lægeattest svagelig og derfor mindre arbeidsdygtig / intet / har sammensparet 100 kr. /
95. Christine Caroline Petersen f. Rasmussen, Skibhusene ved Odense / 72 / enke efter sømand Petersen, har en søn der er muursvend / svagelig, gjør indtægt af at være aandsvag og er som saadan iflg. Fundatsens § 11 u… fra at komme i betragtning / intet / eier 1470 kr. 20 kr. der er indestaar i Fyens Stifts Sparekasse
96. Elna Petersen f. Andersen, er født i Sverrig, men har boet i Odense fra 1856, hvor hun har været gift med en skrædersvend / 51 / enke i 16 aar, har 7 børn, alle i smaa kaar / lider iflg. lægeattest af en underlivssygdom, der kræver, at hun maa holde streng diæt og gjør hende arbeidsudygtig / 40 kr. halvaarlig i huusleie hjælp af det offentlige / nei /
97. Marie Simonsen f. Jørgensen, født i Hjadstrup, men boer i Odense, hvor hun ernærer sig ved vadsk og rengjøring / 64 / enke, 3 gifte døttre / lider af en mangeaarig brokskade / 4 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / nei / no 173
98. Johanne Marie Andersen, sygeplejerske i 24 aar paa Sygehuset i Odense, faderen vognmand i Odense / 63 / ugift, ingen børn / lider iflg. lægeattest af gigt / 10 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / nei / optagen ved directionens resol. af 20.7.1894
99. Maren Cathrine Clausen, født i Assens, men siden 1854 bosiddende i Odense, ernærer sig som bud / 63 / enke efter en bødker, har fire børn, alle i smaa kaar / lider iflg. lægeattest af aaresvulster / Fyens Stiftstidendes Legat 20 kr. aarlig / 200 kr. der staar i Fyens Stifte Sparekasse / optagen ved directionens resol. af 24.3.1893
100. Elise Marie Dinesen, født i Ørritslev, Otterup Sogn paa Fyen, men er bosiddende i Odense, hvor hun har ophold hos sin broder fotograf Dinesen / 56 / ugift / er iflg. lægeattest svagelig, hvorfor hun ikke kan paatage sig anstrengende arbeide / 40 kr. aarlig af Lundegaards Stiftelse / nei / optagen ved directionens resol. af 21.12.1894, se nr. 51
101. Anna Dorthea Andresen f. Christensen, syerske, født i Odense, hvor hun boer / 69 / enke efter gartner Andresen, 2 døttre, begge i smaa kaar / lider iflg. lægeattest af gigt og kortaandethed / Lundegaards Legat 60 kr., Thomas Sørensens Legat 26 kr., Lahns Stiftelse 12 kr. , samt et  … og understøttelse af Velgjørenhedsselskabet / nei / optagen ved resol.  28.2.1894, se no 15
102. Ane Johanne Christiansdatter, født i Kjølstrup sogn, boet i Odense, handel med grøntsager / 64 / ugift, har en datter som boer i Eiby og er gift med en arbeidsmand / godt helbred dog svage been / 5 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / nei /
103. Ane Marie Eriksen, syerske, født i Veflinge Sogn, boer i Odense for… 1895 / 51 / ugift / er iflg. lægeattest svagelig, forvoxet / intet / nei / fornyet 1895, optagen ved resol. af 19.7.1897, se nr. 44
104. Ane Kirstine Hansen, syerske, er født i Odense og boer der / 63 / ugift / lider af hovedpine / 72 kr. formodentlig efter lov af 9.4.1891 aarlig, samme forhøiet til 96 kr. / nei / se nr. 22, fornyet i 1894
105. Caroline Vilhelmine Hedevig Holst, syerske, har tjent som huusholderske / 65 / ugift / er iflg. lægeattest svagelig / 12 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / nei / optagen ved directionens resol. 24.3.1893
106. Maren Hansen Jørgensen f. Larsdatter, Odense, er født i Kjerte Sogn / 84 / enke efter bolsmand Hans Jørgensen paa Asperup Mark, 2 sønner i Christiania, 1 datter der er enke / efter alderen taaleligt helbred / intet / eier 100 kr. /
107. Ane Marie Johansdatter, huusfæsterske, boer i Hillerslev By og Sogn, er født i Sandholdtlyndelse Sogn / 65 / enke, har en søn der er murer, og en datter der er gift med en arbeidsmand / begyndende alderdomssvagelighed / besidder et fæstehuus, men hun nødsages til snart at fratræde / antager ved fraflyttelse af fæstehuset af komme i besiddelse af 200 kr. /
108. Caroline Augusta Rasmussen, forhen tjenestepige, Odense, født i Søndersø Sogn / 66 / ugift / lider af gigt / nei / eier 500 kr. / se nr. 43
109. Karen Dorthea Rasmussen, født i Brenderup Sogn, forhen tjenestepige, boer i Langeskov / 72 / ugift / synet meget svækket / 130 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891 / 70 kr. / optaget iflg. directionens resol. af 26.4.1893, nr. 40
110. Marie Elisabeth Scheuer f. Petersen, enke efter portner Scheuer, født i Stige, boer i Odense / 66 / enke, har 3 børn, 1 søn farver, 1 datter diaconisse og 1 datter gift med en tømmersvend / lider af svimmelhed / Eischous Legat 26 kr., af Byraads 2 kr. 87 øre, efter lov af 9.4.1891 96 kr. / nei / nr. 2
111. Marie Magdalene Nielsen f. Sandberg, er født paa Als, men har i 29 aar boet i Odensen, hvor hun nu er har ophold / 65 / enke, en datter gift med en smedesvend / begyndende alderdomssvagelighed / 15 kr. i pension, 36 kr. efter lov af 9.4.1891 / nei / blev af biskoppen indlagt i Doctors Boder 18.1.1895, men døde 26.41.1896
112. Johanne Marie Valter f. Thygesen, født i Tønder Amt, boer i Odense, hvor hun har boet i 29 aar, Vindegade 42 / 61 / enke efter skomager Valter, 1 søn gartner paa Klarskov / synes daarligt og hendes helbred i det hele svækkey (lægeattest vedlagt) / intet, 10 kr. maanedlig iflg. lov af 9.4.1891 / nei / optagen ved directionens resol. af 16.3.1894
113. Erne Marie Jensine Steffensen f. Hansen, født i Odense, hvor hun opholder sig hos smedemester Gedde, Nedergade 30, som husbestyrerinde / 56 / enke efter gjæstgiver Steffensen, 3 sønner og 3 døttre, alle ugift og i tjenende stillinger / lider af gigt og aareknuder i benene, der umuliggjør m… anstrengende arbeide / 10 kr. af et Byraadslegat / nei / er optagen i Husets Boder, har taget sin ansøgning tilbage
114. Ane Marie Sørensen, er født i Odense og er sygeplejerske paa Graabrødre Hospital / 51 / ugift / lider iflg. lægeattest af svækkelse i benene og af nervesvækkelse i hovedet / intet / eier herved 100 kr. / optagen ved directionens resol. af 20.6.1893
115. Anne Cathrine Belcher, født i Odense og opholder sig der, datter af karethmager Hansen af Odense / 69 / enke efter snedker Belcher der døde i 1875, 1 søn baadfører i Amerika, 1 søn arbeidsmand ibd., 1 søn snedkersvend i Kjøbenhavn, 1 datter gift med kjøbmand N. C. Nielsen, Albanigade 31, Odense / nervesvag / intet / intet / optagen ved directionens resol. af 11.9.1893
116. Ane Marie f. Rasmussen, enke efter gaardskarl i Graabrødre Hospital Mads Jørgensen, ruller vadsketøi, er født i Thurup, boer i Odense paa 17de aar / 52 / enke, 1 søn jernbanearbeider, 1 datter i tjenende stilling og 1 søn paa 15 aar i kobbersmedlære / er iflg. lægeattest mindre stærk, saa at hun ikke kan fortsætte sin haandtering som rullekone / intet / intet / optagen ved directionens resol. af 11.9.1893
117. Ane Marie Andersen, strikkerske, født i Paarup Sogn, boer i Odense, hvor hun har boet i 50 aar / 71 / ugift / er iflg. lægeattest meget svag / 5 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / 270 kr. og noget indbo
118. Marie Christiane Sørensen f. Rasmussen, enke efter hørsvinger Peder Sørensen, født i Stubberup, men boer i Odense / 60 / enke, 1 søn malersvend, 1 søn fyrbøder / noget svækket i de senere aar / intet / intet /
119. Petra Vilhelmine Harder f. Nielsen, syerske, født i Lumby, boer i Odense / 54 / enke efter bogholder Harder, 2 børn i smaa kaar / er iflg. lægeattest meget svagelig / 80 kr. af Lundegaards Stiftelse / intet / optagen ved directionens resol. af 21.12.1894
120. Kirsten Pedersdatter, syerske, født i Heden og boer i Allested / 75 / enke, en søn der er ølkusk i Odense / nei / 6 kr. 66 øre maanedlig iflg. lov 9.4.1891 / nei /
121. Johanne Marie Jensen Bøie, født i Vissenbjerg, boer hos sin moder, der er lem i Hospitalet / 49 / ugift / ansøgerinden er iflg. lægeattest i høi grad svagelig / 40 kr. aarlig af Lundegaards legat / 130 kr. /
122. Marie Dorthea Bredsted, uden erhverv, født i Tullebølle, boer i Tranekjær / 53 / manden bortrømt, en søn contorist / lider iflg. lægeattest af melankoli og er ogsaa legemlig svag / lidt privat understøttelse / intet /
123. Jacobine Christensen f. Petersen, tjener som hønsepige paa Aalykkegaard, er født i Nørre Lyndelse i Odense Amt / 58 / enke, har en 22 aarig søn, der er opvarter / lider iflg. lægeattest af gigt / intet / intet / optagen i Doctors Boder af biskoppen resol. af 24.12.1896
124. Ane Kirstine Hansen f. Caspersen, født i Aarslev, men boer i Odense / 62 / enke efter arbeidsmand Hans Hansen, 2 børn, det ene barn i Amerika, det andet gift med en arbeidsmand / svage been / faaer huusleiehjælp af Fattiggvæsenet / intet /
125. Kathrine Marie Nielsen f. Knudsdatter, født i Brylle, boer i Odense / 73 / enke efter arbeidsmand Jørgen Nielsen / lider af gigt / lem i Doctors Boder / intet /
126. Eggerdine Marie Magdalene Larsen f. Veh…st, født paa Lolland, men har boet i Odense siden 1875 / 73 / enke efter en arbeidsmand, 1 søn der er arbeidsmand og 1 datter der er sindssyg / er iflg. lægeattest svagelig / 96 kr. efter lov 9.4.1891 / intet / død i 1896
127. Kirstine Madsen, har boet i Odense i de sidste 11 aar, Nørregade 23, uden erhverv / 66 / enke efter brænderibestyrer Anders Madsen, 5 børn alle i smaa kaar / er iflg. lægeattest svagelig, har efter en senere lægeattest i Januar maaned 1895 været sindssyg / intet, 9 kr. efter lov 9.4.1891 / 100 kr. /
128. Ane Marie Petersen f. Petersen, født i Odense og bestandig boet der, let kvindeligt arbeide / 67 / enke efter tømmersvend M. Petersen, 3 børn, de to udvandret, den 3die i smaa kaar / svagelig / 60 kr. efter lov 9.4.1891 / intet / se 65
129. Anne Margrethe Pedersen, født i Skjellerup, boer i Odense, tidligere syjomfru, datter af beoelsmand Peter Mortensen og Sara Margrethe f. Jørgensdatter, Skjellerup / 58, født 28.10.1835 / ugift / svagelig / intet / intet / optagen ved resol. 14.2.1895
130. Ane Margrethe Petersen, født i Ringe, boer i Odense / 59 / enke efter en arbeidsmand, 3 børn alle i smaa kaar / lider iflg. lægeattest af svimmelhed / intet / intet /
131. Maren Kirstine Jacobsen f. Jensdatter, født i Sødinge, boer i Odense / 70 / enke efter skovfoged Niels Jacobsen, 4 børn i smaa kaar / to fingre stive paa den høire haand / 40 kr. aarlig i huusleiehjælp / nei /
132. Kirsten Rasmussen, født i Stenløse, boer i Odense, ernærer sig ved strikning / 64 / enke efter klodsemager Rasmus Rasmussen, 1 søn arbeidsmand, 1 søn malersvend, 1 datter gift med en maler / god helbredstilstand / nei / 1000 kr. /
133. Kirstine Jensen, født i Nørre Lyndelse, boer i Odense, datter af huusmand Hansen af Nørre Lyndelse / 69 / enke efter garver Jensen, har en søn der er smedesvend / høire arm svag / nei / 700 kr. /
134. Marie Petersen, født i Steenstrup, boer i Odense / 72 / enke efter meieriforpagter og senere huusmand Petersen af Ringe, 1 søn klodsemager, 1 datter gift med en arbeidsmand / er iflg. lægeattest meget svagelig saa at hun er uarbeidsdygtig / sønnen giver moderen 100 kr. aarlig / nei / optagen ved resol. 14.2.1895
135. Hansine Andersen f. Hansen, født i Stige, boer i Odense / 62 / enke, 6 børn alle uformuende / hævelse i benene / 48 kr. aarlig efter lov 9.4.1891 / eier et huus i Stige, hvori er prioriteret 400 kr. /
136. Petrine Hansen f. Johansen, født i Odense og boer der, boer hos sin svigersøn, der er typograf / 68 / enke efter forpagter af Odense Dampkjøkken Simon Hansen, har kun en datter der er sig, se rubrik 1 / meget svagsynende da hun lider af stær paa det ene øie og det andet er opereret for samme sygdom med tarveligt resultat / 120 kr. efter lov 9.4.1891 / intet / optagen af resol. 8.5.1896
137. Anne Marie Jensen, født i Vester Kjærby, huusholderske i Officersforeningen i Odense / 55 / ugift / har nylig … gigtfeber og er endnu reconvalserende, er iflg lægeattest af 2.5.1898 fremdeles meget syg / intet / intet / optagen ved resol. 23.6.1898
138. Maren Jensen, syerske, født i Gislev, boer i Odense / 45 / ugift / iflg. lægeattest vanfør (skævhed af ryg og hofte) / intet / intet / optagen ved resol. af 21.2.1898
139. Johanne Madsdatter, født i Nørre Søby, boer i Odense / 78 / enke efter høker Rasmus Andersen, Sortebrødre Torv / alderdomssvaghed / intet / 200 kr. / optagen ved resol. 31.10.1895
140. Dorthe Hansen f. Rasmussen, Odense / 60 / enke efter arbeidsmand Niela Hansen, 4 børn i smaa kaar / alderdomssvækkelse / 48 kr. efter lov 9.4.1891 / nei / optagen i Doctors Boder ved Stiftamtmandens resol. af 23.2.1897
141. Johanne Margrethe Holm f. Wendelbo, Odense / 78 / enke efter dreiermester Holm, 1 søn gift og i smaa kaar / svaghed paa ..nene  / foreløbig svares der hende 1 á 2 kr. ugentlig i afstaaelse af hende mands værksted / nei /er flyttet til sin søn i Kjøge
142. Ane Kathrine Jensen, Odense / 66 / enke efter arbeidsmand Jensen, 3 børn men alle i smaa kaar / svagelig / 120 kr. af lov 9.4.1891 / nei /
143. Louise Adolphine Skovsgaard f. Staalberg, Odense, fabrikarbeiderske / 66 / enke efter væver Skovsgaard, 3 døttre alle gifte / nei / nei / nei / optagen ved resol. 30.4.1897
144. Signe Kristine Marie Petersen f. Christoffersen, Odense, haandarbeide / 59 / enke efter steentrykker Petersen, har havt 2 børn men disse ere døde / svagt syn iflg. lægeattest, uarbeidsdygtig, da hun har havt apopletisk anfald, som har efterladt en stor svaghed / 40 kr. af Fyens Stiftstidendes legat / nei / optagen ved resol. af 8.5.1896, ansøgerinden er en søster til  … Christoffersen
145. Anne Knudsen f. Poulsdatter, spinderske, født i Mesinge men boer i Hundslev / 69 / enke efter huusmand Hans Knudsen, 2 sønner der boer i et jordløst huus, 1 datter der er gift med en mursvend / meget svagelig / 15 kr. 43 øre i Legat om aaret / eier et jordløst huus i Hundslev og lidt ældre indbo
146. Christine Sophie Valerius, Middelfart, født paa Fødselsstiftelsen / 50 / ugift / har været sindssyg men er udskreven fra Middelfart Sindssygeanstalt i 1894, som helbredet dog er hendes arbeidsevne ringe / intet / nei / død
147. Johanne Marie Eie, født i Bogense, men boer i Odense / 59 / enke efter bogholder eie, 1 søn der er huusmand / gigtsvag / intet / 400 kr. / se 89
148. Ane Kirstine Hansen, syjomfru, er født i Odense og har altid boet der, datter af arbeidsmand Hans Ulrichsen og Sophie Elisabeth f. Hansen / 65 / ugift / svagelig / 96 kr. efter lov 9.4.1891 / nei / optagen ved resol. af 31.10.1895
149. Maren Cathrine Hansdatter, tidligere syerske,er født i Brylle, boer i Odense, kan intet erhverve / 73 / ugift, men har en datter / nei / 96 kr. aarlig efter lov 9.4.1891 / nei / optagen ved resol. 16.6.1899
150. Kristine Hilde f. Andersen, født i Sø-Søby ved Assens, boer i Odense, har været …trice / 64 / enke efter tobaksfabrikant Hilde, ar 2 sønner som hun i mange aar ikke har hørt fra / almindelig svagelighed / 50 kr. af Fyens Stifts Sparekasse aarlig, 15 kr. aarlig af Frimurerlogen / har for 2 aar siden arvet 300 kr. efter en slægtning, som hun er ed at bruge efterhaanden / optagen ved resol. af 15.12.1897 men afslog at modtage pladsen da hun ere bleven optagen i Ferdinand Jensens St.
151. Ane Kirstine Hansen, født i Veflinge, tjener hos enkefru Krog f. Rosenberg i Odense hvor hun tjente i 33 aar / 63 / ugift / er iflg. lægeattest næsten ganske uarbeidsdygtig / 30 kr. af Benzon Gerdorffs Legat for udtjent tyende / har sammensparet ca 300 kr. / optagen ved resol. af 30.4.1897, se no 158
152. Kirsten Jacobsen f. Pedersdatter, født i Heden Sogn, boer i Allested, hvor hun er indsidderske / 76 / enke efter træskomand Hans Jacobsen / nei / 80 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891 / intet
153. Juliane Jørgensen, født i Sønder Højrup paa Fyen, har boet i Odense de sidste 40 aar, intet længere noget erhverv / 70 / enke efter pedel Jørgensen ved Odense Cathedralskole, 2 sønner, der ere snedkere / er opslidt af arbeide / pension fra Staten 90 kr. aarlig, Lundegaards Stiftelse 40 kr. og et Byraads Legat 26 kr. / nei / Optaget i Pernille Lykkes Stiftelse,død Januar 1899
154. Ane Johanne Petersen, født i Hunderup, har i de sidste 32 aar boet i Odense / 58 / enke efter en arbeidsmand, 2 sønner der ere arbeidsmænd, og en svigersøn der er maskinarbeider / nei / nei / nei / optaget i Doctors Boder ved resol. af 4.9.1899
155. Johanne Caroline Pedersen f.  Knudsen, Odense, Oluf Baggersgade 58 / 59 / enke efter fyrbøder R. Pedersen, 6 børn, alle i smaa stillinger / er iflg. lægeattest saa svag at hun ikke kan udrette noget arbeide / nei, 10 kr. maanedlig efter lov 9.4.1891, fra Vaabenbroderselskabet 30 kr. aarlig / nei / optagen ved resol. af 30.4.1897
156. Karen Petersen, født i Kjertinge, boer i Odense i Ferdinand Jensens Stiftelse / 83 / enke, barnløs / er iflg. lægeattest svagelig / 40 kr. af Ravnholtskassen og 84 kr. efter lov af 9.4.1891, endvidere fribolig i Ferdinand Jensens Stiftelse / nei /
157. Karen Marie Christiane Wetke, født paa Gyldensteen, boer i Odense, hvor hun tjener / 65 / ugift / er iflg. … lægeattester havde meget svag paa synet og lidende af en kronisk betændelse i benene / nei / nei / optagen ved resol. af 11.6.1896
158. Ane Kirstine Hansen, født 10.7.1832 i Veflinge, tjener hos enkefru Krog f. Rosenberg, Odense, hvor hun har tjent i 33 aar / 63 / ugift / er iflg. lægeattest lidende af knuder med saar paa benene, der gjør hende næsten uarbeidsdygtig / Præmielegat for tyende 30 kr. aarlig / har sammensparet ca 300 kr. / optagen ved resol. af 30.4.1897, se nr. 151
159. Ane Andersen f. Larsen, født i Veirup, boer i Odense / 60 / enke efter muursvend J. Andersen, 3 sønner og 1 gift datter, alle i smaa kaar / lider iflg. lægeattest af en kronisk mavekatahr, der har nedbrudt hendes arbeidskraft / nei / nei / optagen i Doctors Boder ved resol. af 22 December 1898, se nr 16, 180
160. Marie Caroline Amalie Johansen f. Madsen, født i Odense, hvor hun har bopæl / 54 / enke efter garversvend og invalid Johansen, en datter der er gift med en formersvend / har iflg. lægeattest et aabent saar paa det ene been paa 8de aar og lider af flere svagheder / 24 kr. aarlig fra Centralcomisen / nei / optagen ved resol. af 16.12.1896
161. Gjertrud Marie Nielsen f. Petersen, født i Steenløse ved Odense og boer i Odense Kjøbstad / 63 / enke efter smedesvend Nielsen, hendes børn døde / svagelig / 144 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891 / nei /
162. Ane Kathrine Petersen, sælger hvedebrød, født i Odense og boer der / 78 / ugift, 1 barn paa 41 aar der arbeider paa Dalum Papirfabrik / gigt og nogen aandenød / nei / nei /
163, Louise Frederikke Schousgaard, syning, datter af afdøde livkusk og ligeledes afdøde hustru, hos enkedronning Caroline Amalie Schousgaard, født i Kjøbenhavn, men boer paa 38 aar i Odense / 62 / ugift / er iflg. lægeattest næsten uarbeidsdygtig / Lundegaard 100 kr., … Civilliste 30 kr. / nei /
164. Margrethe Petersen, kogejomfru, født paa Lolland, men har i de sidste 22 aar boet i Odense / 58 / ugift / nei / nei / 900 kr.
165. Maren Kirstine Andersen, født i Aasum, boer i Odense, intet erhverv / 65 / enke efter væver Andersen, 5 voxne børn i smaa stillinger / meget svag, ude af stand til at arbeide / 120 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891 / intet / optagen i Doctors Boder ved stiftsamtmandens resol. af 6.6.1898
166. Marie Louise Aagaard, født i Dresden, har boet i Odense siden 1845, hvor hun fremdeles boer / 78 / enke efter skomager Aagaard, 4 sønner, de to malere og en agent / svækket syn og hørelse, hendes aandsevner 1 gang ogsaa at være meget svækkede / 144 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891, 40 kr. aarlig af Stiftelsen af 18de September, fri bolig for livstid i huset nr. 26 i Frederiksgade i Odense / intet / død
167. Karen Marie Henriksen, syerske, født i Odense og boer der / 52 / ugift / er iflg. lægeattest meget svag og forvoxet / intet / intet / se nr. 177, kan slet ikke gaa og er i det hele saa hjælpeløs, at Hospitalet næppe vil passe paa hende
168. Marie Dorthea Hansen f. Andersen, huusmandskone, Brylle Mark, er senere flyttet til Odense, manden er gjort umyndig, og hjemmet opløst, han boer paa landet, hun i Odense / 60 / gift, 6 børn i smaa stillinger / svagelig / intet / huset som manden eier calculeres til en værdi af 2000 á 3000 kr., men der hæftes i det 400 kr. /
169. Gjertrud Hansdatter, enke efter huusfæster K. Jørgensen, Aarup, uden erhverv, boer hos en slægtning / 78 / enke i 11 aar efter huusfæster K. Jørgensen af Vejlby, uden børn / nei / 60 kr. iflg. lov af 9.4.1891 / nogle faa hundrede kroner /
170. Ida Nielsine Lavsen, gaar til haande hos gaardmand J. Rasmussen, Søndersø Skov, datter af …foged Petersen i Seden / 51 / ugift / ansøgerinden er legemlig sund, men har næppe fuldt udviklede aandsevner / intet / intet /
171. Nicoline Nielsen, født i Allerup og boer i Odense, ernærer sig ved strikning / 71 / enke efterkusk Niels Chr. Nielsen, 2 børn, der begge er i Amerika / godt helbred / 132 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891 / intet /
172. Agathe Nielsen, fraskilt hustru, født i Indslev, boer hos sin familie paa Fyen / 79 / fraskilt hustru, uden børn / aandelig svækket af alderdom / 200 kr. efter lov af 9.4.1891 / intet /
173. Ane Marie Simonsen f. Jørgensdatter, rengjøringskone, født i Rostrup, boer i Odense / 79 / enke efter arbeidsmand Simonsen, 4 gifte børn / lider iflg. lægeattest af brokskade og den høire arm er svag / 72 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891 / intet / se 97, optagen i Doctors Boder ved biskoppens resol. af 15.7.1898
174. Anna Amalie Thomsen f. Kock, Odense, intet erhverv / 77 / enke efter farver Thomsen, en datter der er enke efter en arbeidsmand / svagelig / intet / 200 kroner /
175. Ane Nicoline Mikkelsen, født i Tommerup, har i de sidste 5 aar havt tjeneste i Assens, men boer nu i Tommerup / 60 / ugift / har fra barndommen af været vanfør, men er i øvrigt rask / nei / 922 kr. 88 øre /
176. Oline Sophie Amalie Frederikke Eriksen, født i Odense, har fra 1893 boet i Sønder Høirup, nu i Odense siden 1902 / 56 / ugift, en datter der tjener / har været meget svagelig, men er nu bedre / nei / 300 kr. / se nr. 249
177. Karen Marie Henriksen, født i Ubberud, har tjent i Odense i 25 aar og er nu sypige / 52 / ugift / skæv i ryggen og daarlige been, lægeattest / nei / 100 kr. / se nr. 167
178. Helene Marie Jensine Holm f. Carstensen, intet erhverv, født i Vindeby paa Taasinge, boer i Skaarup, hvor hun har boet i en lang aarerække / 64 / enke efter en gjæstgiver, har 6 børn alle i smaa kaar / gigtsvag, saa at hun kun med besvær kan bevæge sig i stuen / 20 kr. aarlig i Legater og 70 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891 / renten af 2800 kr., der anføres, at selve capitalen tilhører børnene /
179. Maren Nielsen f. Jørgensen, intet erhverv, opholder sig skiftevis hos hendes børn, hvoraf en datter er gift i Struer, men har forsørgelsesret i Brenderup / 76 / enke efter en gaardmand, har 6 børn, hun blev enke i 1891 og gaarden solgt / er noget tunghør ellers efter alderen rask / intet / intet /
180. Ane Andersen f. Larsen, rengjøringskone, født i Ubberud Sogn, men har bopæl i Odense / 62 / enke efter mursvend Jens Andersen, 4 børn / er iflg. lægeattest svagelig / intet / nei / optagen i Doctors Boder ved resol. 13.12.1898, se nr. 159
181. Ane Kirstine Petersen f. Hansen, født i Veflinge, men boer i Bogense, uden erhverv / 69 / enke efter møller Petersen, Holse, en datter der er gift med en arbeidsmand / lider af tvang…tighed, men er for øvrigt rask og rørig / 100 kr. aarlig efter lov 9.4.1891 / nei / optagen ved resol. af 21.2.1898
182. Karen Jørgensen f. Conradsen, boer i Odense, ernærer sig ved strikning, er født i Brahetrolleborg Sogn / 64 / enke efter en arbeidsmand, en søn som er skomager / svækket paa grund af alderen / 96 kr. aarlig efter lov af 9.4.891 / nei / fornyet 1899, blev tildelt af biskoppen en plads i Doctors Boder, men nægtede af modtage den
183. Ane Dorthea Ernst, fødested Sønderborg, boer i Odense paa 7de aar / 75 / enke efter teglværkseier Ernst af ..bjerg, der han levede sine sidste dage i Odense, 2 sønner den ene gjæstgiver, den anden slagter / lider iflg. lægeattest ikke af nogen sygdom / understøttes af sine børn / nei / optagen ved resol. af 29.7.1898
184. Hansine Hansen f. Christiansen, vadskekone, født i Tommerup, boer (og har i 16 aar boet) i Odense / 58 / enke efter arbeidsmand Berthel Hansen, 4 børn, 1 datter gift med en blikkenslager, 1 datter gift med en snedkersvend, 1 søn er mursvend, 1 datter tjener / nei / intet / nei / optaget ilfg. direktionens resol. af 20.7.1901
185. Amalie Knudsen / 49½ / ugift / gigtsmerter og legemlig svaghed fra barndommen af, iflg. lægeattest ude af stand til arbeide / intet / intet /
186. Elna Andrea Heinrika Magini Marethe Martens, ingen erhverv, er født i Rudkjøbing, men har fra hun er barn opholdt sig i Odense / 61 / enke efter former Martens, Odense, 2 børn, 1 søn typograf og 1 datter enke / meget gigtsvag, især hænderne, synet svagt paa grund af overanstrengelse ved syning / 5 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / intet / optagen ved resol. af 20.12.1899
187. Anne Kirstine Welblund, født i Eiby, Vends Herred, har boet i Odense fra 1848 til 1897, derefter 1 aar i Kjøbenhavn, men fra august 1898 atter taget bopæl i Odense / 78 / enke efter
magasinbestyrer pakhus Welblund, 4 børn, 1 politibetjent, 1 pakmester v. Jernbanen, 1 skipper og 1 datter / endeel nervesvækket / a. og b. intet, c. livrente 24 kr. aarlig fra arbeiderboligerne i Kræmmermarken, d. 10 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / intet
188. Anne Johanne Christiansdatter, arbeiderske, er født i Hundslev og boer i Odense / 70 / ugift, 1 datter gift med en arbeidsmand / paa grund af alderdomssvaghed saa godt som arbeidsudygtig iflg. lægeattest / 8 kkr, maanedlig efter lov af 9.4.1891 / intet / optagen ved resol. af 22.9.1898
189. Maren Petersen, huusholderske, født i Brylle men boer i Odense, hvor hun har boet i 33 aar, datter af boelsmand P. Chr. Jensen og hustru af Brylle / 62 / ugift / nei / intet / 500 kroner / optagen ved resol. af 23.4.1901
190. Anna Petersen, vadskerkone, født i Fangel paa Fyen den 16.6.1844, har boet i Odense siden 1881 / 54 / enke efter arbeidsmand N. P. Petersen, 2 døttre denene gift med en væversvend, den anden ugift / lider iflg. lægeattest af kronisk rheumatisme med stivhed i leddene, der i væsentlig grad indskrænker hendes arbeidsevne / intet / intet / optagen ved resol. af 16.6.1899, har arbeidet for Hospitalet i 18 aar
191. Mette Cathrine Andersen f. Hansen, født i Skovby Sogn, bor i Odense / 76 / enke efter arbeidsmand H. J. Andersen, 3 sønner den ene er brødkusk, den anden kjøbmand og den tredje ? / nei / nei / nei /
192. Caroline Juliane Jensen, født i Kjerteminde, boer i Vissenbjerg / 66 / enke … / lider af brokskade og nervegigt / 15 kr. aarlig efter lov 9.4.1891 / 600 kr. /
193. Ane Elisabeth Nielsen, født i Odense og boer der / 65 / enke efter bødker Nielsen, 6 børn alle gifte og alle i smaa kaar / svag / 30 kr. aarlig af Stiftelsen af 18 September / intet /
194. Johanne Marie Andersen, syjomfru, født i Brangstrup, boer i Odense / 35 / ugift, ingen børn / vanfør og ilfg. lægeattest ikke arbejdsdygtig / intet / intet / optaget ved resol. af 9.10.1899
195. Henriette Edvardine Petrine Jensen f. Petersen, har gaaet med fisk, født i Kjerteminde, boer i Odense / 64 / enke efter bagermester Jensen, 1 søn telefonarbeider, 1 søn sømand, 3 gifte døttre, alle i smaa kaar / er iflg. lægeattest meget svag paa forskjellig maade / 96 kr. aarlig efter lov 9.4.1891 / nei /
196. Hansine Hansen, har en modepyntforretning i Odense, er født i Svendborg, faderen var møller / 53 / ugift, ingen børn / havde i 1898 iflg. lægeattest blodspytning, der dog hurtigt helbreddes / kun indbo / nei /
197. Kirstine Pedersen, tjenestepige, født i Orte, boer i Odense / 69 / ugift, ingen børn / tunghør og blind paa det ene øie / intet / ca 400 kr. og noget indbo /
198. Ane Marie Paulsen, reparerer paraplyer, født i Odense og boer der, faderen er urtemand Anders Petersen / 60 / enke i 30 aar efter paraplymager Paulsen, 2 sønner der er dreiere og 1 søn der er uhrmager og boer i Amerika / svagt syn / nei / nei / optagen ved resol. af 17.5.1901
199. Karen Dorthea Petersen, vadskekone, Odense, født sammesteds, boer Tvergade 22, 1903 Grynhusene 21 / 57 / enke, 1 søn gasværksarbeider og 2 døttre / svagelig / 10 kr. aarlig af et Velgjørenhedsselskab / nei /
200. Marie Rasmussen, født i Nørrebroby Sogn, har boet i Odense i 23 aar og er i tjenende stilling / 56 / enke efter gaardskarl Hans Nielsen, 4 børn alle i tjenende stilling / daarlige been / intet / nei /
201. Marie Jensen, tidligere barnejomfru, født i Egense, bor paa Holmdrup Holdeplads ved Svendborg / 59 / ugift / nei / 100 kr. aarlig i pension / 650 kr. i en Sparekasse / optagen ved resol. af 18.6.1900
202. Johanne Jørgensen, hjælper med huusgjerningen hos typograf Andersen i Odense, er født i Vissenbjerg, og har boet i Odense fra 1875, boer 1903 hos typograf Ludvig Jørgensen, Allegade 37 / 57 / ugift / synet svagt og i det hele skrøbelig, iflg. lægeattest er hun skæv og har graa stær / nei / nei /
203. Maren Kirstine Olsen f. Andersen, syerske, født i Hjadstrup Sogn, har boet i 32 aar i Lunde Sogn, hvor hun fremdeles bor, boer nu i Odense / 55 / enke efter en huusmand, har 2 døttre der begge er gifte, mændene ere haandværkersvende / svagelig / modtaget hjælp af D. Fattiges Kasse / eier et jordløst huus, hvori hæfter 300 kr., har nu solgt huset, hvorefter hun eier ca 400 kr. /
204. Birthe Cathrine Hansen, indsidderske, Kjerte Mark pr. Aarup, født paa Næs i Sandager Sogn / 54 / ugift / attest for kronisk arthitis i begge knæ og haandled / nej / eier intet / optagen ved resol. 18.6.1900
205. Karen Jensen, i de sidste 22 aar tjent forsk. steder som husholderske, opholder sig nu i Odense, født paa Skovshøirup Mark, Adamsgade 30, Odense / 66 / enke, 3 børn, 1 søn sergent, 1 søn arbeidsmand, 1 datter tjenestepige, alle i Odense, manden var arbeidsmand / nej / nej / 440 kr. i Fyens Stifts Sparekasse / optagen ved resol. af 22.5.1900
206. Abelone Kaare f. Christensen, enke efter skomager Kaare, Fraugde, født i Davinde, har boet 19 aar i Fraugde / 64 / enke, 1 søn sømand, hvem hun ikke har hørt fra de sidste 4 aar / svagelig, gaar daaligt / 80 kr. aarlig i alderdomsunderstøttelse / nej /
207. Maren Nielsen, født i Kirkeby ved Svendborg, bor nu i Odense og ernærer sig ved lidt syning, har ogsaa passet børn / 52 / ugift / chronisk brystkatar, der ofte hindre hende i at arbeide / 10 kr. for et kvartal til husleiehjælp / nej / optagen ved resol. af 19.3.1901
208. Maren Christiansen, født i Bovense ved Nyborg og for boet i 12 aar i Voldstrup, Ringe sogn / 57 / enke, ingen børn / svagt syn, opereret for graa stær / intet / 1000 kr., noget indbo og en stue til fri raadighed for livstid /
209. Ane Dorthea Frederiksen f. Hansen, enke efter arbeidsmand Frederiksen, født i Middelfart, boer i Odense siden 1850, Sct. Jørgensgade 125 / 78 / enke, ingen børn / svag og skrøbelig iflg. lægeattest / alderdomsunderstøttelse 12 kr. maanedlig / en Sparekassebog paa 36 kr. 44 øre /
210. Marie Magdalene Haarslev, født i Ryslinge, boer i Odense, Sct. Jørgensgade 20, arbeider hos fabrikant Løngreen, Nedergade i Odense / 61 / ugift, ingen børn / svagelig / intet / 400 kr. prioritet i eiendom, heraf forbrugt 150 kr, rest 250 kr. / fornyet 1903, optaget ved resol. af 25.6.1903
211. Gunild Vilhelmine Hansen, erhverv; hæklearbeide, født og boer i Odense, Bangs Boder no 21 / 59 og 9 maaneder / ugift, ingen børn / høire arm endel svækket i flere aar efter et fald paa gaden / intet, 10 kr. pr. maaned efter lov af 9.4.1891 / intet /
212. Helle Marie Knudsen f. Albjerg, erhverv; haandarbeide, født i Veile, boer i Odense fra 1880 / 51 / enke efter væver H. P. Knudsen, Odense, 1 voxen søn der er tobaksspinder og en gift / erhvervsudygtig p.g. af nervegigt iflg. lægeattest / intet / intet / optagen ved resol. af 15.7.1902
213. Maren Kathrine Knudsen f. Hansen, født paa Bellinge Mark, boer i Jægerhuset ved Kanalveien, Odense / 66½ / enke efter skovfoged Jørg. Knudsen, Aalykkegaard, 3 stedbørn / nei / intet / 116 kr. i Fyens Stifts Sparekasse / optagen ved resol. af 22.5.1900
214. Anne Marie Larsen, enke, uden erhverv, er født i Haarby, boer i Mellemstræde no .., Odense / 53 / enke efter opsynsmand ved Læseforeningen, 1 søn malersvend / svagelig iflg. lægeattest / intet / intet / optagen ved resol. af 22.5.1900
215. Maren Larsen, tjenestepige, født i Korup / 52 / ugift, ingen børn / svagelig / intet / 1200 kr. i Fyens Stifts Sparekasse /
216. Johanne Kathrine Nicolaisen, uden erhverv, født og altid boet i Odense, H. C. Andersensgade 3, Nørrebro 13 / 61 / enke efter skrædersvend D. P. Nikolaisen, ingen børn / lider af kronisk underlivssygdom, kan derfor næsten intet bestille / 10 kr. maanedlig i alderdomsunderstøttelse / intet / optaget ved resol. af 30.4.1903
217. Ane Elisabeth Nielsen f. Frederiksen, født og altid boet i Odense f.t. Thorsgade 67 / 67 / enke efter bødkermester N. Nielsen, har 6 børn (voxne) / nei / 30 kr. aarlig af Stiftelsen af 18 September / aldeles intet udover gang- og sengklæder /
218. Amalie Andrea Poulsen, enke efter arbeidmand P., erhverv hidtil syning, St. Knudsgade 58, Odense / 64 / enke, har 5 voxne børn / synet svækket / 12 kr. maanedlig i Alderdomsunderstøttelse / intet /
219. Rasmine Hansine Rosengaard, datter af skomager R., født og altid været i Odense, f.t. hos skrædder Andersen, Grynhusene 32 over gaarden / 37 / ugift / vanfør og lam i den ene side, iflg. lægeattest og derfor udygtig til arbeide / 20 kr. aarlig fra Skomagerlauget / intet /
220. Marie Hedevig Amalie Hansen, født i Nyborg, men har fra 1.4.1890 boet i Odense / 74 / enke efter skomagermester Hansen af Nyborg, 1 søn toldassistent, 1 søn restauratør og 2 gifte døttre / alderdomssvækket / 12 kr. maanedlig efter lov af 19.4.1891 / nei / optaget ved resol. af 30.4.1909, men var forinden død
221. Ane Marie Hansen, vaskekone, født i Ubberud, men boer i Odense, hvor hun har boet i 30 aar, (H. C. Andersens Gade 34 hos garver Madsen) / 60 / enke, efter arbeidsmand Anders Johan Andersen / er iflg. lægeattest svagelig / er et par gange understøttet fra Frimurerlogen / nei / optaget i Doctors Boder ved biskoppens resol. af 4.9.1902
222. Johanne Marie Petersen f. Jensen, født i Thurup, boer i Odense / 73 / enke / er iflg. lægeattest svagelig / understøttelse efter lov af 19.4.1891 / nei /
223. Kirstine Nielsen f. Christensen, født i Nørre Aaby, men boet i Odense / 81 / enke efter aftægtsmand Chr. Nielsen af Asperup / blind og gigtsvag / 15 kr. maanedlig efter lov af 19.4.1891 / nei /
224. Christiane Nielsen, syer modepynt, født i Assens og boer der / 51 / ugift / skjæv og halt / 96 kr. aarlig i Legater / 50 kr. / optaget ved resol. af 25.6.1903
225. Dorthea Kirstine Pedersen f. Hansen, er født i Høiby, boer i Odense og ernærer sig ved at gaae tilhaande i huse, manden var arbeidsmand og arbeidede paa Løveapotheket / 50 / 15 børn, deraf 11 døde, de fire levende i smaa stillinger / er iflg. lægeattest meget nervesvag og derfor uarbeidsdygtig / 12 kr. aarlig i Legater foruden hjælp af det private Velgjørenheds Selskab / nei /
226. Adolphine Christensen f. Frandsen, skyller flasker og gaaer bud, født i Stige, boer i Odense, hvor hun har boet siden sin barndom / 54 / enke efter dreier Christensen, 3 børn alle i tjenende / er iflg. lægeattest meget nervesvag, hvorfor hendes arbeidsevne er stærkt formindsket / 22 kr. aarlig i Legat / nei / optagen ved resol. af 2.11.1901
227. Ane Marie Frederikke Johansen, rengjøringskone, Odense, hvor hun er født / 60 / ugift, 2 voxne sønner, den ene sømand og den anden væver / taaler ikke strengt arbeide / intet / intet /
228. Johanne Marie Hansen, født i Stenstrup, har i de sidste 5 aar opholdt sig i Frørup hos en gaardeier hvor hun gaar til haande i huset / 55 / ugift / nogenlunde godt helbred, men kan dog ikke paatage sig en plads, er saa svær, at hunvanskeligt kan arbeide / intet / intet /
229. Anne Henriette Donau f. Bo…, er født i Slagelse, men boer i Odense, hvor hendes mand boede / 67 / enke efter stenhugger Donau / nei / 12 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891 / intet /
230. Ane Marie Carlsdatter, aftægtsenke, født i Ny Stenderup i Vester Hæsinge Sogn, hvor hun endnu boer hos sin dattersøn husmand og fragtkjører Hans Johansen, hvor hun nyder aftægt / 77 / enke, 2 levende børn, det ene former i Amerika, det andet gift med en murer i Kjøbenhavn og det tredje indsidder og … handler i Ulbølle / lidt almindelig alderdomssvagelighed, ingen sygdom / intet / frit ophold i det hus hvor hun bør, 50 kr. staaende i et hus og en capital paa 600 kr., som hun har sat fast for sine børnebørn, men hvoraf hun dog incl. renten har ret til at optage 60 kr. aarlig / optagen ved resol. af 25.3.1902
231. Anne Margrethe Hansen, født i Verninge Sogn, boer i Odense, hr tjent / udgaar da ansøgerinden ikke er 50 aar (f 28.10.1853) og ansøgningen er tilbageleveret ansøgerinden
232. Karen Hansen, født i Kjerte Sogn og har i de sidste fem aar boet i Gjelsted Sogn, enke efter maler R. Chr. Hansen af Gjelsted / 65 / enke, har en datter paa 25 aar, der tjener i Odense, bortreist til Amerika / nei / 80 kr. aarlig efter lov af 9.4.1891, bortfaldet 1903 paa grund af aar = 1000 kr., atter anført i 1906 med 80 kr. om aar / nei, i 1906 anført af eie 500 kr. /
233. Ane Margrethe Hansen f. Jørgensen, enke efter arbeidsmand Mads Hansen, boer i ’Straahuset’ ved Aalykkegaard, hvor hun har boet i 27 aar, hun er født i Paarup / 71 / enke, ingen børn / alderdomssvaghed iflg. lægeattest / 10 kr. maanedlig efter lov af 9.4.1891, iflg. ansøng. i 1905 forhøjet til 15 kr. maanedlig og fra Aalykkegaard 40 kr. aarlig / nei / fornyet i 1905
234. Karen Kristine Ibsen, enke, født i Nørre Sandager og boer i Indslev Taarup, hvor hun har boet i 27aar, manden var smedemester paa Landet / 56 / enke, 6 børn alle i tjenende stilling / lider af en kronisk nervesygdom / intet, eier et jordløst hus i Indslev Taarup matr. no 5, men paa samme skyldes til Østifterne Creditforening ca 380 kr. / intet / optaget ved resol. af 20.7.1905
235. Else Marie Bjørnsen, eier et jordløst hus, født i Assens, boer paa 13de aar i Rydshaven i Fjelsted Sogn / 65 / enke, 2 sønner i Amerika, om hvem intet vides, 1 datter driver detailhandel i Odense og 1 søn der er tømrer og boer i Fjelsted / brokskade og asthma / 50 kr. aarlig i alderdomsunderstøttelse / intet /
236. Maren Cathrine Hansine Julie Rasmussen, intet erhverv, født i Paarup, boer i Odense / 69 / enke, efter skibstømrer Ole Rasmussen af Odense, har fire børn, 1 søn smed, 1 datter syjomfru, 1 datter gift med en opsynsmand i …, 1 datter tjener, gift kone i Kjøbenhavn / nei / nei, 180 kr. efter lov af 9.4.1891 / nei /
237. Ane Nielsen, tjenestepige, født i Bellinge og boer i Odense / 54 / ugift / er iflg. lægeattest medtaget af mange aars anstrængende husgjerning / nei / nei / optagen ved resol. af 18.7.1903
238. Karen Rasmussen Askholm, besørger huset for en broder, født i Høyerup, Kjøng Sogn, opholdt sig i Odense de sidste 8 aar / 57 / ugift / halt fra barndommen, gaar besværligt / intet / nej /
239.  Ane Elisabeth Christiansen, født i Morudskov, Vigerslev Sogn, boet i Odense siden mandens død / 82 / enke efter arbejdsmand H. Christiansen, Villestofte i 18 aar / alderdomsvaghed / intet / indtægt af ejendommen nr 43, matr. N 1946 i Pjentedamsgade, som hun dog har tilskjødet en svigersøn berider Poul Jørgensen, hvorfor denne er villig til at indbetale til Hospitalet ved hendes optagelse i ditto 1750 kr. enten kontant eller ved obligation med pant i ejendommen hvis S… efter skjødet er 5000 kr. /
240. Maren Kirstine Christiansen, født i Faaborg, opholder sig i Odense hos familien / 48 / ugift / efter lægeattest har altid haft et skrøbeligt helbred og er svækket ved flere svære sygdomme / af Lundegaard 40 kr. / nej / udgaar
241. Sophie Dorthea From, har i de sidste 5 aar haft ophold hos en søster i Odense, som nu er gift og ikke kan have hende mere, født i Odense / 53 / ugift / har i flere aar lidt af stærk nervesvækkelse, saa at hun ikke egner sig til at tjene / af Lundegaards Stiftelse 40 kr. / nei / optaget ved resol. 30.9.1903
242. Mette Kathrine Hansen f. Jørgensen, i de sidste 17 aar opholdt sig i Odense og født der. Har tildels haft ophold hos en søster, som selv er i smaa kaar, intet erhverv / 61 / enke efter husmand Rasm. Hansen, 3 stedsønner deraf 2 i Amerika og 1 smed i Jylland, alle i smaa kaar / iflg. lægeattest opereret for 8 aar siden for en knælidelse som har efterladt et stift knæ og gjort hende omtrent uarbejdsdygtig / et legat fra Bispekontoret 3 kr. 20 øre aarlig / 400 kr. i Sparekassen
243. Maren Knudsen, arbeider paa Fyns Glasværk i 9½ aar, født i Baardsøe, Krogsbølle Sogn, boet i Odense i 10 aar / 63 og 9 maaneder / ugift, 2 børn, tvillinger hvoraf 1 datter gift med en arbejdsmand og en søn arbejdsmand med 5 børn / nei / ingen / nej, men tjener ved sit arbejde 8 kr. om ugen /
244. Sidsel Kirstine Larsen f. Jensen, født i Revninge, har i de sidste 5 aar boet i Vejle Sogn, Salling Herred, indsidderske / 60 / enke efter husmand Søren Larsen, Vejle Mark siden 1894 / noget svagelig / ingen / 200 kr. i Sparekassen /
245. Karen Maibom f. Nielsen, ernærer sig ved vadsk og strygning og har boet i Odense siden 1891, er født i Revninge / 60 / enke, 1 søn som er mejeribestyrer / alderdomssvaghed / ingen / ejer hus no 6 paa Skibhusvejen, vurderet til 3000 kr., prioriteret med 500 kr., samt kontant 200 kr. /
246. Anne Marie Meisner f. Hansen, for tiden badekone paa den Romerske Badeanstalt, hvor hun har et værelse frit og middagsmad, født i Odense, hvor hun har boet i 24 ar / 54 / enke efter fhv. brændevinsbrænder og byraadsmedlem Meisner i Kjerteminde, senere ostehandler i Odense / gift i hænderne og alderdomssvaghed / ingen / nei /
247. Ane Marie Methea Pedersen, har intet erhverv, født i Fangel og boet i Odense i 9 aar / 59 / enke efter en arbejdsmand, 1 søn er tjenestekarl, 1 datter gift med en skrædersvend / har daarlige ben / ingen / nei /
248. Vilhelmine Johanne Auguste Strecker, fhv. husholderske i Helsingør, boer i Odense / 65 / ugift / nervøs svækket / ingen / ejer et hus, men med temmelig stor gjæld /
249. Oline Sophie Amalie Frederikke Eriksen, ernærer sig ved haandarbeide, boer i Odense siden Juli 1902, tidligere haft ophold i Sønder Højrup Sogn mindst 5 aar / 62 / ugift / undertiden krampe i mindre grad, eller rask / ingen / 300 kr. i sparekassen /
250. Karen Rasmussen, damehaar arbejderske, født i Sønder Næraa, boer i Odense siden 1874 / 67 / ugift / lider af øjensvækkelse og gigt / et Legat paa 23 kr. aarlig og alderdomsunderstøttelse 12 kr. maanedlig / nei / optaget ved resol. af 30.4.1903 men frasagde sig pladsen
251. Bodil Eline Hansigne Bruun f. Andersen, ernærer sig ved rengjøring, er født i Odense og stadig opholdt sig der / 53 / enke efter sadelmager Bruun, uden børn / lider af hovedpine og svimmelhed, daarlige øjne / intet / nej /
252. Vilhelmine Josephine Therese Christensen, født i Odense, og boende Sct. Hans Plads nr. 1 sammesteds / 66 / enke efter skrædder Christensen, har 5 børn, gifte i mindre stillinger / lider af astma / intet / nei / optaget ved resol. 30.6.1905
253. Karoline Juliane Jensen f. Bless, født i Kjerteminde og boet sammesteds i de sidste 3½ aar / 70 / enke efter murer Niels Chr. Jensen, ingen børn / adipositas [overvægt] neurastheni [nervesvækkelse] / 10 kr. om maaneden i alderdomsunderstøttelse / ikke over 200 kr. /
254. Kirsten Larsen, født i Bellinge, boer i Odense siden Maj 1899, før den tid i Fangel i 34 aar, har taget sin ansøgning tilbage / 64 / enke, 2 sønner snedkersvende, 2 d’ttre gifte med en fragtmand og 1 møllersvend / kronisk brystkatahr / 40 kr. aarlig i alderdomsunderstøttelse / nei /
255. Thala Cordula Franciska Andersen, syerske, Odense / 53 / ugift / opereret for graa stær pa begge øine i 1879 og 1880 og er i det hele svagelig / nei / nei / optaget ved resol. 21.2.1905
256. Ane Hansen, Odense / 73 / enke efter arbeidsmand Hansen / nei / 15 kr. maanedlig efter lov 9.4.1891 / nei /
257. Maren Kirstine Jørgensen f. Jørgensen, født i Brendekilde, men boer paa 18de paa aar i Odense / 68 / enke efter tømmermester Jørgensen, Høime der døde for 17 aar siden / nei, dog synet meget svagt / nei / 8000 kr. der indestaar i Fyens Stifts Sparekasse / optaget ved resol. af 22.4.1904
258. Maren Madsen f. Larsen, født i Brahetrolleborg Sogn, boer i Faaborg, hvor hun har boet fra 1875 / 64 / enke efter pottemager Madsen, 5 stedbørn alle i smaa kaar / svageligt helbred, særlig daarlige øine / 6 kr. om maaneden efter lov 9.4.1891, oplyser i 1905 at have 10 kr, om maaneden / en eiendom med to smaa leiligheder, der skyldes paa samme 1800 kr., antages at være 2700 kr. værd
259. Else Marie Nielsen f. Bjørnsen, intet erhverv, født i Assens, men boer paa 16de aar i Rydesskoven i Fjeldsted Sogn / 67 / enke efter en pottemager, 1 søn tømrer, en datter gift i Odense / har en ubrugelig haand, lider af aandenød og kræftesløshed / 92 kr. aarlig efter lov 9.4.1891 / eier et hus hvori hun bor, der skyldes paa det 600 kr. og … mere anses det ikke for at være værd
260. Johanne Marie Jensen Bøie, her i 40 aar boet hos sin nu afdøde moder i Graabrødre Hospital / 59 / ugift / er lan i begge benene saa gangen er noget besværlig og er der.. i det hele af en meget svagelig constitution / 40 kr. af Lundegaards Stiftelse / en sparekassebog paa 300 kr. / optagen ved resol. af 15.6.1904
261. Ane Margrethe Andersen, erhverver lidt ved strikkeri, har det sidste aar boet i Odense og de foregaaende 4 aar skiftevis hos gifte børn / 62 / enke efter skrædder Knud Andersen i Hasmark, Norup Sogn / lider af astma / 6 kr. maanedlig i alderdomsunderstøttelse / nei /
262. Hansine Amalie Hansen, er syerske, har boet i Odense siden 1892 og er født sammesteds / 54 / enke efter murmester Carl Hansen af Kohave, ingen børn / tunghørig / intet / nei / optaget ved resol. af 15.2.1906
263. Marie Magdalene Hansen, boer for tiden i Odense, men Middelfart er hendes forsørgelsessted, opholder sig hos en svigersøn smedemester Larsen / 74½ / enke efter smaakjører Hs. Hansen, 1 søn landpostbud, 1 søn maler, 1 datter husbestyrerinde i Horsens, 6 døttre gifte / har i flere aar lidt af nervesvækkelse og af og til af mavecatahr, men er ellers rask / intet / har 300 kr. / optaget ved resol. af 27.5.1905
264. Sidsel Hansen, er født i Nørre Søby og har opholdt sig 3½ aar i Odense, forhen i Heden pr. Ringe / 74 / enke efter en husmand, 1 søn uhrmager i Odense, 1 datter gift med en arbejdsmand, 1 datter gift med en sergent i Nyborg / nei / har 32 kr. aarlig i alderdomsunderstøttelse / en obligation paa 250 kr. /
265. Christiane Rasmine Johansen, syerske, har de sidste 14 aar boet i Odense, datter af sognefoged Johan Fr. Rasmussen af Næsbyhovedbroby og Maren f. Andersen / 64 / ugift / nei / intet / har opsparet 1875 kr. som indestaar i Fyens Stifts Sparekasse / optaget ved resol. af 27.5.1905
266. Karen Kirstine Nielsen, husejerske, boer i Magtenbølle, Vissenbølle Sogn / 56 og 9 maaneder / ugift / lider af nervegigt / af Lundegaards Stiftelse aarlig 40 kr. / ejer hus med 3 tdr. land, som tænkes solgt og der vil da blive frigjort til hende en kapital paa ca 1000 kr. /
267. Ane Rasmussen, gangkone i Graabrødre Hospital, født i Thurup, har boet i Odense de sidste 32 aar / 72 / ugift, en søn 39 aar er reist til Amerika, men der ikke hørt fra ham i de sidste 20 aar / kræfterne ere aftagne men hun lider ikke af nogen bestemt svaghed eller sygdom / intet / nei / optaget ved resol. af 27.5.1905
268. Maren Rasmussen, født Fraugde Mark, boer paa Frøbjerg Mark / 74 / enke, har en søn som er arbejdsmand / nei / intet / har 1000 kr. /
269. Ane Marie Nielsen f. Jørgensen, uden stilling eller erhverv, født i Lørup, Ryslinge sogn, har boet i Odense siden 1864 / 69 / enke efter murer N. Nielsen, har 1 søn elektriker i København og 1 datter i Amerika, begge gifte / lider noget af asthma og gigt, men er ellers ret rask / intet / har en obligation paa 1100 kr. og desuden lidt penge i Sparekassen, hendes søn har i mange aar forstrakt hende med penge, som hun nu, da hun har solgt sit hus, vil betale ham tilbage og antager da at faa ca 400 kr. tilovers / optaget ved resol. af 12.9.1905
270. Mette Kirstine Nielsen, uden erhverv, født i Fjelsted og opholdt sig i Odense siden 1896 / 76 / ugift / nej, men alderen tillader hende ikke at paatage sig noget erhverv / livrente 76 kr., af Lundegaards Stiftelse 60 kr., forhøiet med 40 kr. / nei /
271. Karen Jørgensen, har tidligere været gangkone ved Graabrødre Hospital i aarene 1869-1880 og siden opholdt sig i Odense, født i Tommerup Sogn, er i de senere aar bleven forsørges af bager L. Nielsen, Søndergade 2 / 69 / ugift / efter alderen god helbred / intet / noget bohave /
272. Maren Kirstine Christiansen, uden stilling eller erhverv, født i Faaborg, har ophold i Odense / 50 / ugift / har altid haft et skrøbeligt helbred og er svækket ved flere svære sygdomme (iflg. lægeattest) saa at hun ikke kan ernærer sig ved sit arbejde / af Lundegaards Stiftelse aarlig 40 kr. / nei /
273. Maren Johanne Bundgaard, uden erhverv, født i Trøstrup Korup, har boet i Odense siden 1898, tidligere i Landsognet / 61 / enke efter smed Bundgaard, 1 søn cigarmager, 1 datter gift med en kelner paa Hotel St. Knud, 1 datter gift med værten i Sømandshjemmet, 1 søn maskinist / svagelig, lider af gigt / alderdomsunderstøttelse 12 kr. maanedlig / nei / se no 15 i den nye protokol, udgaar her da hun er indført som no 15 i den nye protokol
274. Ane Marie Caroline Prange, fabrikarbejderske, født i Svendborg og har i de sidste 25 aar boet i Odense / 57½ / gift med en bogbindersvend Prangen, som forlod hende for 23 aar siden, 1 søn lagerist / har i 11 aar lidt af sukkersyge / af Sygekassen 3 kr. ugentlig / nei /
275. Caroline Marie Hansen, vaskekone, født i Odense og opholdt sig der i de sidste 30 aar, St. Hansgade 19 / 60½ / enke efter arbejdsmand Lars Hansen i 20 aar / nei, kun svækket af strængt arbejde / nei / nei / optaget ved resol. af 15.9.1906
276. Ellen Marie Andersen, har lidt strikkearbejde, født i Norup Sogn, boer i Odense / 65 / enke efter arbejdsmand Anders Andersen siden 1884, 1 datter ugift, tjenende, 1 søn arbejdsmand, 1 søn boer paa Landet / temmelig asthmatisk / intet / har 300 kr. tilgode hos en søn, hvilke der ikke er megen udsigt til at faa, indestaaende i Sparekassen 40 kr.
277. Hulda Edvardine Cathrine Talboline Andersen, ernærer sig ved syning, er født i Odense og har altid boet der / 62 og 9 maaneder / ugift / meget nervøs af overanstrængelse og har mistet betydelig af sin hukommelse / har i alderdomsunderstøttelse 10 kr. maanedlig / ingen / optaget ved resol. af 3.5.1907
278. Kirstine Christoffersen, fhv. handskesyerske, født i Fjelsted Sogn og har boet i Odense i 40 aar / 74 / ugift / alderdomssvag og kronisk betændelse af nyrebækken iflg. lægeattest / alderdomsunderstøttelse 15 kr. maanedlig / ingen /
279. Hanne Marie Ferdinandsen, husholderske, født i Skjelby paa Sjælland, ophold paa Fyen i 28 aar, deraf 12 aar i Thurup, har nu boet 1 aar i Odense, bor nu i Sandager Næs / 54 / enke, har en søn som er arbejder ved Høfdebygning / aarebetændelse i flere aar, nervesvag / af Lundegaards Stiftelse 40 kr. / 200 kr., i 1909 opgivet til ca 600 kr. / fornyet 1909
280. Christine Marie Julie Gierahn, intet erhverv, født i Odense, bopæl: Fangel, de sidste 3½ aar i Nyborg / 62 / enke efter buntmager Gierahn af Odense, 1 søn maler, 1 søn fabriksarbejder, 1 søn depotarbejder, 1 datter gift med en depotarbejder, 2 døttre ugifte / nei, noget svagelig / af Lundegaards Stiftelse 40 kr. / ingen / optaget ved resol. 20.10.1906
281. Severine Laurine Hansine Sofie Jørgensen, vaskerkone, er født i Odense, hvor hun stadig har opholdt sig i mange aar / 53 / enke, 1 søn fabrikarbejder i Amerika, 1 søn lagerarbejder i Købehavn, 1 datter syerske, 1 datter bypige / lider af nervegigt og en hofteskade / intet / ingen / optaget ved resol. af 25.2.1908
282. Amalie Larsen, intet erhverv, født i Kjøbenhavn, bopæl i Stige de sidste 16 aar / 62 / enke efter arbejdsmand Lars Chr. Larsen af Stige, 1 datter gift med en landsbymaler i Jylland / nei / intet / ingen, kun lidt bohave og fornøden beklædning /
283. Albertine Nielsen, har en trikotagehandel i Odense, ernærer sig ved linnedsyning o.l. arbejde, er født i Nybølle, Hillerslev Sogn, og har haft ophold i Odense i 27 aar / 54 / enke efter væver og detailhandler Nielsen / har i mange aar været lidende af galdesten, hvorved nervesystemet og kræfterne ere svækkede iflg. lægeattest / af Lundegaards Stiftelse 40 kr. / ingen / optaget ved resol. af 15.2.1906
284. Marie Cathrine Nielsen, syerske, er født i Højby og har opholdt sig i Odense siden 1889 / 63 / enke, 1 søn barber, 1 datter gift med en smed i Odense, 1 datter gift med en kelner i Kjøbenhavn / nei / alderdomsunderstøttelse 10 kr. maanedlig / ingen /
285. Sidse Pedersen, født i Kjøng Sogn og har haft bopæl i Odense siden 1872 / 72 / enke efter arbejdsmand og formand for havnearbejderne ved Odense Havn / lider af kronist reumatisk affektion navnlig af højre hofte saa at hun maa gaa med stok, men kan godt klare sig selv uden hjælp / intet, boer hos en datterdatter indtil oktober flyttedag, men vil fra den tid være uden midler til at leve / ejer 140 kr. / optaget ved resol. af 15.9.1906
286. Maren Rasmussen, tjenestepige, født i Ellinge og opholdt sig i Odense de sidste ca 14 aar, boer hos missionær Hansen, Ryttergade 3 / 56 / ugift / nervesvækkelse og daarlige ben som gjør hende udygtig til at tjene / intet / ejer 200 kr. / optaget ved resol. 3.5.1907
287. Kirstine Jensen f. Rasmussen, fødested Skovby Mark, boer i Odense / 72 / enke efter arbeidsmand Peder Jensen / svækket paa grund af alder / intet / 200 kr. /
288. Karen Dorthea Petersen f. Jørgensen, Odense / 64 / enke efter arbeidsmand Niels Petersen / gigtsvag / 10 kr. maanedlig efter lov 9.4.1891 / nei /
289. Gjertrud Marie Markussen f. Hansen, fæsterske, Over Holluf, Fraugde Sogn / 63 / enke efter fæstehusmand Knud Markussen, to gifte døttre / svagelige ben / nei / angiver at eie 200 kr. men meningen er at hun antager at komme til at eie denne sum, naar hun, hvad hun er i begreb, har afstaaet fæstet
290. Mette Marie Petersen f. Nielsen, Odense / 56 / enke efter smedesvend Petersen / lider af en hjertefeil og af gigt / fattigunderstøttelse, / nei /
291. Ane Marie Larsen f. Petersen, ernærer sig ved vask og rengjøring, født i Fraugde Kjærby, har boet i Odense i de sidste 30 aar / 56 / enke efter arbejdsmand Jens Larsen, har 7 børn, hvoraf 2 gifte, den ene smed, den anden arbejdsmand, har i alt havt 11 børn fire ere døde / ingen særlig svaghed eller sygdom, nogen overanstrængelse / intet / nei / optaget ved resol. af 17.5.1907
292. Laurine Marie Andersen, i de sidste 9 aar gaaet tilhaande i forskjellige hjem, sidst haft ophold hos en svigersøn, som nu er bortrejst, er født i Vissenbjerg sogn og har boet i Odense de sidste 28 aar / 72 / enke, 1 søn er væver paa Bomuldsspinderi, 1 søn typograf, 2 døttre gift, 1 datter tjener i Kjøbenhavn / nei / af Milos Legat 40 kr., alderdomsunderstøttelse 144 kr. / nei /
293. Ane Kirstine Hansen, gaar paa arbejde saa ofte hendes helbred tillader, født i Rønninge og har i 20 aar opholdt sig her i Odense / 55 / ugift / hjertesvaghed / nei / nei (ejer dog iflg. eget opgivende 2000 kr.) / fornyet 1911
294. Karoline Jensen, syerske, Odense / 58 / ugift / lider endel af svimmelhed og nervesvækkelse, er blind paa det ene øje / nogle smaa Byraadslegater 15 kr. aarlig / nei / optagen ved resol. af 21.12.1910
 295. Ane Kathrine Olsen, født i Fraugde Sogn, har boet i Odense siden 1880 / 63 / enke efter detaillist Jens Olsen i Odense i 10 aar, 1 søn matros, 1 datter syerske / lider af bronkitis / alderdomsunderstøttelse 12 kr. maanedlig / nei /
296. Maren Chatrine Hansine Julie Rasmussen f. Hansen, født i Paarup Sogn, boer i Odense / 74 / enke, 1 søn smedesvend, 1 datter husbestyrerinde, 1 datter gift med en dyrepasser i Zoologisk Have, 1 datter gift med en kusk / har nogen gigt / alderdomsunderstøttelse 15 kr. maanedlig / nei /
297. Bartholine Fransine Therese Rohr, marskandiser, født i Odense hvor hun har boet de sidste 5 aar, Adamsgade 19 / 52 / 1 søn maler, 1 søn tømrer, 1 søn sømand, 1 søn smedelærling, 1 datter tjener, enke efter piskemager Rohr der døde 1896 / lider af en kronisk underlivssygdom, som hindrer hende i at passe sin forretning / intet / nei /
298. Anne Margrethe Jensen, har intet erhverv, er født i Kelstrup Skov, Vissenbjerg sogn og har i de sidste 8 aar boet i Odense / 69½ / ugift, har en datter som er gift, men som er i smaa kaar med 6 ukonfirmerede børn / er rask og rørig / intet / har 300 kr., oplyser i December 1908 ikke at eie mere /
299. Ane Dorothea Nielsen, uden erhverv, født i Ejby ved Middelfart, har i over 50 aar boet i Odense / 74 / enke efter arbejdsmand Lara Nielsen, alle børnene ere gifte / ingen sygdom, men svækket af arbejde / har alderdomsunderstøttelse 15 kr. maanedlig / nej /
300. Jensine Kristine Caroline Nielsen f. Mancher, gaar ud at passe syge og ernærer sig ved syning, født i Ørsted ved Randers og har boet i Odense de sidste 10 aar, Nørrebro 33 / 57 / enke efter agent Nielsen, ingen børn / lider af en brækskade og benene har altid været skrøbelige / har faaet nogen hjælp til huslejen fra den frie Fattigkasse / nei / optaget i Hospitalet ved resol. af 9.6.1911
301. Ane Marie Sørensen, rengjøringskone, boer i Odense / 61½ / enke efter blind børstenbinder Sørensen, 1 søn snedker, 1 søn buntmager, 1 søn papirarbejder, 1 datter gift, alle i smaa stillinger / nei / har en police i Dansk Folkeforsikringsanstalt paa 79 kr., for hvilken hun betaler 10 øre ugentlig indtil sin død / nei /
302. Rasmine Pedersen, laver ildtændere, født paa Marslev Mark, forsørgelsesberettiget i Marslev, har boet i Odense de sidste 4 aar / ca 58 / ugift / lider af asthma og brækskade / intet / nei, kun noget bohave /
303. Jensine Mathilde Henriksen, født i Svendborg, har de sidste 2 aar boet i Humble, de foregaaende 9 aar i Østerskov, Tryggelev Sogn / 50 / gift, men forladt af manden for 22 aar siden, har en søn som er arbejdsmand i Australien / lider af nervegigt, mavekathar og halsbetændelse / har faaet understøttelse fra sønnen og broderen i Australien / ejer 600 kr. /
304. Johanne Kathrine Storm f. Larsen, født i Sønder Broby Sogn, boet i over 10 aar i Odense / 70 / enke, ingen børn / lider en del af astma / alderdomsunderstøttelse 15 kr. maanedlig / har havt en ejendom i Odense hvori skyldes 1300 kr., den er nu solgt for 2600 kr. /