Odense, Graabrødre Hospital mandfolkeafdelingen 1889-1908

Afskrift af protokol
Ansøgere om optagelse i mandfolkeafdelingen
Odense Graabrødre Hospital 1889-1908
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Ansøgerens navn, stilling og mulige erhverv, fødested og bopæl i de sidste 5 aar / alder / gift, ugift eller enke, samt om vedkommende har børn og disses stilling / om ansøgeren lider af sygdom eller svagelighed / hvad ansøgeren har a; af pension, b; af legater, c; af livrente, d; af anden understøttelse / om ansøgeren har nogen privat formue, og da hvori den bestaar /

1. Madsen, Ole, arbeidsmand, født i Vesterlunde, Lunde Sogn, Sletten, de sidste 22 aar boet i Odense / 69 / enkemand, 4 voxne børn / alderdoms svafhed / intet / ingen
2. Hansen, Mads, skrædersvend, født i Fangel, de sidste 3 aar opholdt sig i Odense, de 2 foregaaende i Christiansfeldt / 59 / ugift / - / intet / eier kun endeel effecter, brandforsikkende for 800 kr
3. Petersen, Niels Christian, kleinsmed, født i Odense og de sidste 19 aar boet i Odense / 69 / enkemand / meget svagelig og kan ikke ernære sig ved sin profession / intet / ingen / optaget ifølge directionens resolution af 21 Marts 1890
4. Pedersen, Christoffer, arbeidsmand, født i Odense og stadig opholdt sig i Odense / 77 / enkemand, har 1 gift søn, dagleier / alderdomssvaghed, hoste og beenskade / lidt understøttelse af det private velgjørenhedsselskab og de fattiges kasse i St. Hans Sogn / af tidligere opgivne beløb er nu kun 25 kr. tilbage
5. Thomsen, Jens, bud paa Brockmanns Hospital, fast ophold i Odense i 26 aar / 69 / enkemand, 4 voxne børn / tunghørighed og alderdomssvaghed / intet / eier 300 kr.
6. Rasmussen, Hans Chr., handelsmand, boer ved Tanggaard i Ubberud Sogn / 60 / lamhed i højre side m.m. / intet / en seng og lidt bohave
7. Jeppesen, Jørgen, arbeidsmand, født i Sønder Høirup, boer i Odense / 69 / gift, konen opholder sig i Amerika hos en datter, des uden 3 sønner, hvor af 2 haandværker og 1 kjøbmand / - / intet / eier 150 kr.
8. Jensen, Rasmus, arbeidsmand, født i Veflinge, siden 1865 boet i Odense / 66 / ugift / gigtsvag / intet / ingen
9. Carstens, Henrik, vævermester, født og boer i Odense / 69 / enkemand, 3 børn i Amerika, 1 søn jernbaneassistent, 1 i snedkerlære og 1 ugift datter / svagt syn og aftagende kræfter / af Stiftelsen 18 september aarlig 40 kr. / ingen / Optaget ifølge directionens resolution af 24 Mai 1889
10. Rasmussen, Lars Chr., fhv. former, født i Tommerup, de sidste 9 aar ophold paa Dorthealund pr. Vesterhæsinge / 71 / enkemand, 1 datter enke, 1 datter gift med glarmester Iversen / - / intet / ingen / Optaget ifølge directionens resolution af 24 mai 1889
11. Petersen, Andreas Emil, snedkersvend, født i København, boer i Odense siden 1843 / 70 / ugift / svagt syn og anden alderdomssvaghed / intet / eier ca. 1000 kr. / Optaget ifølge directionens resolution af 19 September 1989
12. Mathiesen, Niels, arbeidsmand, født i Fremmelev, boet i Bogense i 45 aar / 70½ / enkemand, har 5 børn, 2 sønner skomagere, 1 søn sergent, 1 søn sømand, 1 datter gift med en kromand / svagt bryst og brokskade / intet / eier et huus paa Torvet i Bogense af værdi ca. 800 kr., prioritetsgjæld 400 kr.
13. Henriksen, Peter, fhv. møllersvend, nu uden erhverv, født i Tavlov, har i 5 aar fast bopæl i Middelfart med undtagelse af et aar paa Snoghøi / 67 / enkemand, 1 søn lærer, 1 datter gift med en meierist / har godt helbred / intet / et huus i Middelfart antager at kunne medbringe en capital paa 600 kr
14. Carlsen, Anders, skindbereder, født i Tanderup Sogn, opholdt sig i Odense siden 1852 / 64½ / enkemand, ingen børn / lider af en rygskade / intet / ingen / optaget ifølge directionens resolution af 19 Mai 1891
15. Stüben, Heinrich Peter Gotlieb, blikkenslager, født i Slesvig By, opholdt sig i Odense i de sidste 24 aar / 66 / enkemand / meget svag / af Stiftelsen18 september aarlig 20 kr / ingen
16. Lund, Peder Nielsen, skomager, født i Odense, boer i Hasmark, Norup Sogn / 67 / enkemand ingen børn / han er døvstum, lider af gigt i skulderen / legat fra Hofmansgave aarlig 8 kr. / ingen / optaget ifølge directionens resol. af 12 marts 1890
17. Pedersen, Søren Peder, født i Odense, forhen husmand i Aarup, boer f.t. hos sin stedsøn paa Hjallese Mark, boer nu i Fredensgade 3 / 72 og 9 maaneder / enkemand, har en datter gift med en gartner, som lever i trange kaar / har en brokskade, som dog ikke generer ham / intet / eier kontant 400 kr. og har en aarlig indtægt af ca 140 kr.
18. Mikkelsen, Lars, creaturpasser, Lumby / 70 / enkemand, har 3 børn der synes at være i smaa kaar / lider af en svaghed i høire arm / intet / ingen
19. Christensen, Hans, har ingen erhverv, født i Høien Sogn ved Veile, boet i 20 aar i Odense / 79 / enkemand, har 5 børn alle i smaa kaar / gigtsvag / intet / ingen
20. Larsen, Hans Simon, veimand, boer i Faurskov, Kjerte Sogn / 71 og 9 maaneder / enkemand, har 3 børn alle i smaa kaar / lider af brokskade og gigt / greve Wedells legat aarlig 40 kr. / eier et arvefæstehuus i Faurskov med 1½ skp. land, hvorpaa  hviler en giæld af 800 kr.
21. Westermann, W. S., uhrmager, født i Sorøe, boet i Aarup i 23 aar / 56 / ugift / svækket syn og gigtsvag / intet / varelager, bohave og contanterint. ca. 700 kr.
22. Johan Henrik Mikkelsen, røgter paa Villestofte, født i Odense / 64 / enkemand, en søn er brøndgraver, en datter gift med en skomager / lidt svagelig / intet / ingen
23. Hansen, Rasmus, eier af jordløst huus i Skovhuse, Orte Sogn, hvor han har boet i 40 aar, født i Orte / 65 / enkemand, ingen børn / lider noget af brokskade men er ellers temmelig rask / intet / et huus til værdi ikke over 800 kr., giæld 400
24. Henriksen, Steffen, arbeidsmand, født i Gislev Sogn, har de sidste 2 aar boet i Odense, de foregaaende 2 i Svendborg og samt i Aarslev Sogn, Svendborg Amt / 64, frasepareret i 4de ægteskab / har af og til lidt af sindssygdom, særlig i varme sommere, sidste gang under sit ophold i Svendborg / intet / en obligation paa 500 kr. i et huus i Aarslev Sogn
25. Larsen, Niels, enkemand og fhv. gjæstgiver, i Odense. Født i Kjertinge, Kjølstrup Sogn, har boet i Odense siden 1851 / 65 / enkemand, en datter gift med en toldassistent i Ribe og en datter med en fuldmægtig i Odense / normal / intet / ingen
26. Henriksen, Peder, arbeidsmand, født i Herslev (?) Sogn, boer i Middelfart / 69 / enkemand, 2 børn en lærer, en datter meierske begge gifte / nei / intet / et lillehuus med have
27. Hansen, Ulrich, født i Mullerup, Flødstrup Sogn, har tjent paa Bøgebjrg ved Kjerteminde siden 1885 / 67 / ugift, ingen børn / godt helbred, men venstre arm beskadiget ved et fald / intet / ingen / optaget ifølge directionens resolution af 20 Februar 1891
28. Nielsen, Niels Peter, arbeidmand i Odense / 67 / enkemand / gigtsvag / 5 kr. ugentlig fra viinhandler N. Jensen & Comp., for hvem han har arbeidet i 40 aar / ingen / Optaget ifølge directionens resolution af 19 Mai 1891
29. Espersen, Niels Jacob, uhrmager, født i Kjøbenhavn, boet i Odense i 44 aar / 74 / enkemand, 2 sønner, 1 skindfarver, 1 commis og en datter gift med smed Endrup, Odense / godt helbred / af Stiftelsen 18de September aarlig 30 kr., legater 26 kr., nogen givet understøttelse bl.a. en pension af Fyens Tiden, midlertidig 200 kr. aarlig / ingen / Død
30. Smith, Carl Johan, skræddermester, døvstum, født i Allerup Skole og har boet i Odense siden 1854 / 63½ / separeret / er født døvstum, men har lært at tale temmelig forstaaelig, er plaget af rheumatisme og svaghed i høire skulder / 4 kr. maanedlig efter lov af 9 april 1891 / ingen
31. Olesen, Peder, sandmand, født i Causlunde, boet i Odense i 38 aar / 73 / enkemand, 2 børn i Amerika om hvem ingen oplysning haves / alderdomssaghed / ingen, 7 kr. maanedig efter lov af 9 april 1891 / ingen / Optaget ifølge directionens resolution af 26/493
32. Rasmussen, Anders, fhv. murer, født i Eskildstrup, har boet i Fraugde i over 50 aar, i Odense / enkemand, 3 gifte sønner, hvoraf 2 arbeidsmænd og 1 murersvend / svækket syn og hørelse ellers godt helbred / et legat paa 6 kr. aarlig / venter for tiden en arv paa 2 á 300 kr., for en aarlig aftægt af 100 kr. imod at hans efterladenskab ved hans død tilfalder aftægtsyderen / Optaget ifølge directionens resolution af 24 Juni 1891
33. Thuge, Heinrich Christian Ferdinand, bager i Svendborg, arbeider som svend / 58 / ugift / hans ene fod er invalid, for svagt syn og svær brokskade / ingen / ingen / Optagen ifølge directionens resolution af 24 Marts 1893
34. Hansen, Christian, husmand i Eskildstrup, har solgt sit hus men maa bo i det / 80 / enkemand, 4 børn som er gifte og i smaa kaar / har brokskade som dog ikke generer videre og er meget tunghør / ingen / ingen
35. Larsen, Johan Peter, forhen røgter, nu ingen erhverv, boer i Odense / 65 / enkemand, ingen børn / lider af beeskade / ingen / ingen
36. Rasmussen, Anders, steenhugger i Odense, Dannebrogsmand / 65 / enkemand og 2 umyndige børn / giftsvag / en … gang understøttelse af Dannebrogsmændenes Fond hver gang 40 kr. / ingen / Optaget ifølge directionens resolution af 27 November 1891
37. Jensen Andreas, snedker, født i Kjøbenhavn, boer i Odense / 81 / enkemand, hr 3 døttre / alderdomssvaghed / livrente 80 kr. / bohave og gangklæder
38. Hansen, Ole, fhv. murmester, født i Krybily, Fjelsted Sogn, siden 1861 boet i Middelfart / 64 / enkemand, ingen børn / giftsvag særlig i benene / ingen / 500 kr. kontant, samt et par gamle usikker fordringer til beløb i alt ca 70 kr.
39. Hansen, Lars Christian, indsidder, tømrersvend, Kjøng, boet i Kjøng i over 20 aar / 66 / ugift, har 1 datter 24 aar, tjenestepige / en deel i lemmerne / intet / en kapital stor 600 kr. i Sparekassen i Assens
40. Jørgensen, Jens, søn af afdøde gaardmand Jørgen Nielsen, Tommerup Nappe Mark, født i Hjadstrup Sogn, har boet i Tommerup, Nappe Mark i 20 aar / 46 / ugift / har siden sit 15de aar lidt af epileptiske krampeanfald, som gjør ham næsten fuldstændig arbeidsdygtig / underholdes af moderen og 2 brødre / en kapital paa 500 kr.
41. Rasmussen, Johannes skrædder, født i Kostrup ved Vordingborg, har i flere aar opholdt sig paa Ringe Fattiganstalt / 61 / gift, men kommer for over 8 aar siden reist til Amerika / ikke syg, men ikke stærk til arbeide / fleeraarigt ophold paa Ringe Fattiganstalt / intet
42. Larsen, Rasmus, huusand og træarbeider, født i Kirkesøby, boer i Dreslette Sogn / 62 / enkemand, 2 børn der begge er gifte / lider af en brokskade / intet / nei, dog formentlig efter hvad er anført i ansøgningens første rubrik, et jordløst huus
43. Schütt, Asmus, arbeidsmand, født i Holsteen, men har formentlig i mange aar havde ophold i Fyen, i de sidste fem aar i Marslev Sogn hos en svigersøn, der er huusmand / 77 / enkemand, 2 sønner og 2 døttre, den ene søn gartner, den anden søn bestyrer af en …gaard, døttrene er begge gifte, saavidt forstaaes med huusmænd / har lidt et benbrud / intet / nei
44. Nielsen, Axel Peder, tidligere partner af Bierfreunds Fabrik, født i Nørrebroby, men boer i Odense, Heden 58 i sidebygningen / 75 / enkemand, har 2 sønner, den ene søn er udvandret og den anden søn er værkfører paa en bomuldsfabrik i Kjøbenhavn / alderen gjør sig gældende / 6 kr. maanedlig efter lov af 9 april 1891 / nei / Optaget ifølge directionens resolution af 1 Mai 1894
45. Petersen, Christian, huusmand, har tildigere tjent som røgter, født i Brylle hvor han boer, fornyet i 1894 / 68 / ugift / ret godt helbred / st..nde af ansøgningen indgivelse mente understøttelse efter lov af 9 april 1891, angiver i 1894 at have faaet 8 kr. aarlig / eier et huus i Brylle med 1skp. land og i capital 222 kr.
46. Rasmussen, Christian, laver ildtænder, er født i Rynkeby Sogn, men bor nu i Odense / 59 / ugift / er ifølge lægeattest svagelig og uarbeidsdygtig / har livrente paa 168 kr. aarlig / Optaget ifølge directionens resolution af 24 Marts 1893
47. Hansen, Hans Christian, røgter paa Allerup Skovgaard, født i Nørre Lyndelse Sogn og har stedse havt opholdt paa Fyen / 64 / ugift / nei / nei / 400 kr.
48. Lilieblad, Christian Eduard, bud, Odense / 60 / ugift / lider ifølge lægeattest af en brokskade / nei / nei
49. Larsen, Peder, skomager, Odense er hans fødeby, menhan har ophold i Steenløse, boer nu i Tarup, Sønder Næraa Sogn / 79, født 23.2.1823 / enkemand, 1 søn sadelmager, 1 søn skomager, 1 søn slagtersvend, 1 datter districktsjordemoder / nei / 30 kr. aarlig efter lov af 9 april 1891 / ca 30 kr. ca 250 kr.
50. Pedersen Lars Christian, forhen arbeidsmand, boer i Odense, født i Ringe Sogn / 73 / enkemand,3 sønner i smaa kaar / alderdomssvaghed / intet / 40 kr. / Optaget ifølge directionens resolution af 11/993
51. Sylov, Jørgen Christian, bybud i Odense, har deltaget i feltoget 1849-1850 / 71 / enkemand / begyndende alderdomssvaglighed / 48 kr. efter lov af 9 april 1891 / nei / død 5.6.1894
52. Marqvardsen, Frands, detaillist, Kjerteminde / 62 / enkemand, 1 søn tømrer i Kjerteminde, 1 datter gift med en gaardeier / lider af en atomsygdom / 100 kr. i aarlig livrente / har et huus og noget indbo der antages at kunne indbringes til 1000 kr.
53. Nielsen, Rasmus, arbeidsmand, for tiden røgter paa en gaard i Skivhusene, boer … i Odense / 72 / enkemand, har 2 sønner / begyndende alderdomssvagelighed / 72 kr. aarlig ifl. lov 9 april 1891 / eier huset no 32 i Odense St. Jørgens Forstad, der anslaaes til en værdi af 1000 kr., men hvorpaa skyldes 600 kr.
54. Boeberg, Hans Peter Vilhelm, fabriksarbeider paa Dalum Papirfabrik, født i Odense / 65 / enkemand, 3 børn i tjenende stilling / er ifølge lægeattest svagelig / intet / intet
55. Jørgensen, Mads, røgter tjener paa Stærup, født i Brylle / 61 / ugift / lider af gigt / intet uden sin løn / nei
56. Jensen, Carl Adolph Robert, børstenbinder, Odense / 26 / ugift / blind fra det 12te aar / intet / nei
57. Nielsen, Jens, smedesvend, født paa Sjælland, men har boet i Odense fra 1857 / 61 / enkemand / gigtsvag og med svækket syn / intet / nei
58. Rasmussen, Peder, forhen ledevogter ved Statsbanen, født i Thurup ved Assens, boer i Odense / 72 / enkemand / er ifølge lægeattest svagelig / intet / nei / optaget ved resol. af 31 Oktober 1895
59. Rasmussen, Niels, svinerøgter paa Hofmannsgade, er født i Fjelsted i Fyns Stift / 59½ / separeret, 2 voxne døttre, der forberede sig til lærerinde exammen / god helbred / intet / 400 kr. er fortalt forstanderen af sagfører Helmer, at ansøgeren har givet sine døttre 1700 kr. hvilket beløb han nu forlanger tilbage, sept. 1894
60. Smith, Carl Johan, skrædermester, Odense, fornyet i 1895 Vesterbro 33 / 66 / separeret / døvstum og lider af betændelse i høire skulderled / 4 kr. maanedlig efter lov 9 april 1891 / nei
61. Jensen, Peter, arbeidsmand, (Skibhusene ved) Odense, Nørregade 44 / 76 / enkemand, flere børn alle i smaa kaar / alderdommen melder sig / understøttelse ifl. lov 9 April 1891 10 kr. maanedlig / intet / optagen ved resol. 29.7.1898
62. Poulsen, Hans, forhen baadfører, Skivhusene / 77 / enkemand, 5 børn alle i smaa kaar / nei / intet / eier af huus i Strib husene med 3 tdr. land, men hvori prioriteret 3450 kr og en sparrekassebog paa 200 kr . / optagen ved resol. 28 feb. 1895
63. Petersen, Jørgen Chr., arbeidsmand, født i Brylle / 60 / ugift / legemlig rask men aandelig indskrænket / intet / 475 kr.
64. Petersen, Peter Lauritz, skomagermester, i Odense, er født i Holbæk Amt men har nu boet 40 aar i Odense, fornyet 1900 og indført som no 103 / 63 / enkemand, 3 sønner alle i smaa kaar / nei / intet / intet
65. Raaen, Peter Wilhelm, født i Slesvig, boer i Odense, er proppeskjærer, boende til hans fader portner i Graabrødre Hospital til Raaens død hos ham, død / 42 / ugift / blind og mangler venstre arm / intet / intet
66. Hans Nielsen (Bit..), arbeidsmand, invalid, Odense, død / 73 / enkemand / alderdomssvagelighed / pension 276 kr. / nei
67. Hansen, Mads, født i Nørre Lyndelse, og boer der, har tjent men er nu arbeidsløs / 62 / ugift / lider af vatersot / intet / 600 kr.
68. Jespersen, Peter, arbeidsmand, født i Otterup og boer i Odense / 66 / ugift / nei / 160 kr. efter lov 9 april 1891
69. Alexandersen, Jens, født i Brylle, boer i Odense / 53 / ugift / lider ifølge lægeattest af gigt i leddene der gjør ham til krøbling / nei / nei / optagen ved resol. af 1 december 1896
70. Kjærup, Bennet Alex, farver, født i Kjærup ved Varde, men har boet i Odense i 30 aar, hvor han fremdeles bor / 68 / gift, har 4 børn nemlig 2 sønner der er garvere, 1 søn der er barbeer og 1 datter ugift / broksskade og fortrukne hænder, der forhindrer ham i at arbeide / nei / nei
71. Larsen, Lars, dreier, født i Fjellerup paa Fyen, boer i Odense, død 18.1.97 / 69 / enkemand, en søn der er fuldmægtig ved Fattigvæsenet i Odense / svagelig særlig er synes svagt / 40 kr. af Lundegaards Stiftelse / nei
72. Madsen, Anders Jørgen, skomager, født i Odense, men boer i Vissenbjerg / 75 / enkemand, 4 børn alle i smaa kaar / svagelig især paa synet / 52 kr. aarlig efter lov 9 april 1891 / eier af jordløst huus, hvori prioriteret 800 kr.
73. Andersen, Andreas, arbeidsmand, tjener i Vester Kjærby, Agedrup Sogn / 62 / enkemand / svagelig, daarlige arme og ben, hvorved han er ude af stand til at erhverve det fornødne / intet / intet
74. Carl Eriksen, arbeidsmand, født i Aarslev, men boet i Odense i 34 aar / 61 / enkemand / ikke egentlig syg, men opslidt af arbeide / intet / intet
75. Frandsen, Jens, hjulmand, født i Birkum, boet i Odense i de sidste 5 aar / 68 / ugift / almindelig helbredstilstand / intet / 460 kr og værktøi og materialier for ca. 100 kr.
76. Frederiksen Anders, fhv. slagtermester, født i Jerup, Kjerte Sogn, boet i Odense fra 1845 / 70 / enkemand, 3 børn, 1 datter gift med en smaakjører, 2 sønner slagtere / meget svagelig iflg. lægeattest / intet / 300 kr. i Sparekassen
77. Hansen, Niels, ernærer sig ved at sælge brød, født i Vantinge, boer i Odense, forhen skomager / 72 / enkemand, 5 børn, 2 gifte, 1 tjener og 2 døttre sy skrædersyning / noget svækket af alderdom / intet / intet / optagen ved resol. 21 februar 1898
78. Jensen, Søren, fhv. forvalter paa Steenagergaard paa Hindsholm, f.t. intet fast ophold / 68 / enkemand, 6 børn, 4 gift og 2 tjenende / saa gigtsvag at han maa bruge 2 stokke naar han gaar / alderdomsunderstøttelse 8 kr. pr. maaned / intet
79. Larsen, Johan Peter, født og boer i Odense / 71 / enkemand, ingen børn / er tunghørig og har svage been / alderdomsunderstøttelse 12 kr maanedlig / intet
80. Nielsen, Carl Nikolai, fhv. skipper, født i Stige Hauge, boer i Odense / 66 / enkemand, 2 børn, 1 søn sømand boer i England, 1 datter gift med en mursvend i Kjøbenhavn / lider af gigt, som gjør ham uskikket til arbeide / intet / intet
81. Nielsen, Chr., fhv. høker, er født i Vissenbjerg Sogn, boer i Odense / 62 / enkemand, 2 ugifte børn, 1 billedskjærer, 1 typograf / har siden 1870 havt et daarligt been saa han lidt maa holde sengen / alderdomsunderstøttelse 8 kr. maanedlig / ingen formue, kun indbo til sin stue
82. Nielsen, Johan Andreas, fhv. detaillist, født i Sanderum Sogn, boet i Odense 32 aar / 67 / enkemand, 1 søn i Amerika / lider i høi grad af Teumath. og tidlige af brok…, kan aldeles ikke taale anstrengende arbeide iflg. lægeattest / intet / intet / optagelse af resol. 23.6.1898
83. Schenck, Carl Henrik Eduard, smedesvend, født i Horsens, boet i Odense i over 49 aar / 70 / enkemand, ingen børn / noget tunghørig, ellers rask / alderdomsunderstøttelse 8 kr. maanedlig / 72 kr i Sparekassen / optagen af resol. 21, februar 1898
84. Tørring, Jens Christian, tjener lidt ved gadefeiering, Odense / 79 / enkemand / alderdomssvaghed / Benzon – Gersdorffs Legat for lnag og tro tjeneste 30 kr. aarlig, et legat 8 kr. aarlig / intet / optagen ved resol. af 23 september 1897
85. (Boe), Jens Nielsen, forhen huusmand, født i Dreslette Sogn, men boer nu i Odense / 70 / enkemand, 1 søn der er arbeidsmand, og 3 døttre gifte men i smaa kaar / nei / intet / eier 1000 kr.
86. Rasmussen, Hans Christian, muursvend, født i Verninge, men boer i Odense Nygade 5, fornyet i 1901 / 75 / enkemand, ingen børn / lider af en brokskade / 144 kr. aarlig efter lov 9 april 1891 / intet
87. Larsen, Adolph Ludvig Føns, skomager, Odense, fornyet 1902 / 63 / ugift / nei / alderdomsundstøttelse 8 kr. maaned / nei / optagen ved resol. af 16.6.1902
88. Larsen, Hans / 44 / ugift / ifølge lægeattest krøbling / 18 kr. af Benzon – Gersdorffs legat / nei
89. Andersen, Niels, opholder sig i Grubbe Mølle paa Svanninge Mark, født i Hundstrup / 65½ / ugift / har et svagt ben og halter / intet / 1400 kr. i Faaborg Sparekasse
90. Hansen, Hans Chr., piskemager, Odense, født i Ørbæk, i 1904 angiver han at bo Adamsgade 30 / 56 / enkemand, 1 søn agenturforretning, 1 datter gift med en smed, 1 datter tjener / svaghed efter gigtfeber / oplyser i 1904 at hanfaaet 10 kr. maanedelig i alderdomsunderstøttelse / intet
91. Jørgensen, Hans, huseier og muurer, Gislev By og Sogn / 69 / enkemand, 1 datter gift med en arbeidsmand / nej / intet / eier hus med have, hvorpaa skyltes 400 kr., eiendommens værdi c. 1000 kr.
92. Larsen, Poul, fhv. arbeidsmand, født i Mesinge, bor nu i Odense Allerupsgade 10 / 81 / enkemand, 2 sønner arbeidsmænd, 1 datter gift med arbeidsmand / nej / alderdomsunderstøttelse 15 kr. maanedlig / bohave 100 kr. hædersgave for gl. krigere
93. Larsen, Rasmus, skomager, født i Kirke Søby, men de sidste 20 aar boet i Dreslette Sogn / 69 / enkemand, 1 datter gift med arbeidsmand, 1 søn tjener / brokskade / nej / eier 500 kr. / optagen ved resol. af 16.6.1902
94. Madsen, Peder, aftægtsmand, født i Viby, bor paa Trøstrup Mark i Korup Sogn, fornyet 1902 / 71 / enkemand, ingen børn / nej / nej / skal have ophold, kost og pleie, aftægtsmand har icke et hus
95. Madsen, Peder, fhv. væver, bor Kragsberggade 6 i Odense, født i Trøstrup – Korup / 88 / enkemand, ingen børn / svagelighed af alder / a. nej, b. nej, c. en livrente for 208 kr. aarlig, d. nej
96. Thørslev, J. P. Th., bybud, Staalstræde 11 Odense, født i Kjøbenhavn / 69 / enkemand, børnene døde / brystsvaghed / livrente 5 kr. maanedlig, alderdomsunderstøttelse 15 kr. maanedlig / nej / optagen ved resol. af 25.7.1900
97. Villumsen, Niels G., garversvend, Holsedore 27 Odense, født i Kjøbenhavn, fornyet 1903 / 70 / enkemand, ingen børn / svagelig, gigt og alderdomssvaghed / nej, 1903 alderdomsunderstøttelse 16 kr. om maaneden / 400 kr. i Sparekassen, angiver i 1902 kun have tilbage lidt over 100 kr., 1903 50 kr.
98. Boberg, Hans Peter Vilhelm, fabrikarbeider og fhv. pottemager, Dalum Papirfabrik / 72 / enkemand, 2 børn i Amerika / lider af leddegigt der hindrer ham en del i at arbeide / intet / senere oplyst at eie 250 kroner / optagen ved resol. af 23 april 1901
99. Andersen, Hans, fhv. husmand, født i Allested / 76 / enkemand siden 1875 / normalt helbred / intet / intet
100. Clausen, Hans, foreningsningsbud, født og boer i Odense Sct. Knudsgade 8 / 65 / enkemand, 4 børn i smaa stillinger / lider af asthma og kronisk leddegigt ifølge lægeattest / livrente fra Slotsanstalten 1871 aarlig 100 kr. / c 700 kr. a 4½% p.a. / optagen ved resol. af 17 mai 1901
101. Johansen, Hans, trætøishandler, født i Ørslev Sogn, boer i Odense / 77 og 9 maaneder / enkemand, 4 døtre gifte i smaa stillinger / kronisk lungelidelse, hjertesygdom, dobbeltsidig brokskade ifølge lægeattest / 10 kr. maanedlig alderdomsunderstøttelse / nei
102. Jørgensen, Niels Peter, murmester, født og altid boet i Odense / 75 og 9 maaneder / enkemand, 2 sønner gifte / godt helbred efter alderen / af Stiftelsen af 18 september 30 kr., af Kjøbstedernes Brandassurance 25 kr., men hvorom skal anføres første aar / intet / optagen ved resol. af 25.7.1900
103. Petersen, Peter Laurits, skomagermester, født i Holbæk Amt, har i 40 aar boet i Odense f.t. Langgade 19 / 68 / enkemand / brokskade og alderdomssvaghed / alderdomsunderstøttelse 8 kr. maanedlig / intet / optagen ved resol. af 15 october 1901
104. Essebjerg, Niels Hansen, forhen gaardeier i Brylle, er født i Søllested og boer i Brylle, har intet erhverv / 78 / enkemand, en aandssvag søn der er optagen paa Bregninge Anstalten i Jylland og iltre k…ter faderen noget / lider af gigt saa han kun kan gaae med to stokke / en livrente paa 64 kr. aarlig / 300 kr. / optagen ved resol. af 16 september 1904 men frasagde sig pladsen
105. Jørgensen, Jørgen, født i Hunderup, boer i Odense, har intet erhverv / 66 / ugift / nei / 144 kr. efter lov 9 april 1891 / intet
106. Nielsen, Anders Albjerg, forhen former, nu uden erhverv, født i Magtenbølle, boer i Odense, hvor han har boet i c. 25 aar / 80 / enkemand, 2 døttre den ene gift med en togfører, den anden med en arbeidsmand, 3 sønner, den ene oversergent, de to andre formere, alle gift / lider af gigt i det ene knæ / 120 kr. efter lov 9 april 1891 / 100 kr. contant og en eiendom Adamsgade 54 i Odense af værdi c. 2400 kr. men prioriteret for 1500 kr
107. Prøvensen, Jacob Conrad Vilhelm, forhen typograf, har arbeidet i Miloske Bogtrykkeri i 46 aar, Odense / 85 / enkemand / alderdomssvaghed / i legater 142 kr., af boghandler Milo 120, i alt 262 / 124 kr. foruden et tilgodehavende paa 130 kr.
108. Petersen, Jens Thor, faarehyrde, født i Egtved i Jylland, tjener paa Hindsgavl hvor han har tjent nu i 40 aar / 73 / ugift / nei, kun gjør alderen sig gjældende / intet / har opsparet sig 300 kr.
109. Hansen, Jacob, avlskarl, født i Vigerslev Sogn og har de sidste fem aar tjent paa Emmelevgaard i Hjadstrup / 63 / ugift / lider af gigt og asthma / intet / 600 kr.
110. Sørensen, Niels, fhv. hørsvinger, født i Kjøng Sogn paa Sjælland, har boet i Rynkeby i 33 aar og boer nu paa 5te aar i Birkende / 75 / enkemand, har to døttre den ene gift med en huseier og tømrer, den anden med en gaardmand / nei / nei / 700 kr. og noget bohave
111. Hansen, Hans Peter, forhen bagermester, født i Villestofte, men har nu boet i Odense i 38 aar, er nu ansat hos en vinhandler / 61 / enkemand, har 3 døttre, den ene gift med en sergent, den anden med en handelsreisende og den tredje ugift er expeditrice i en fødevareforretning / nei / nei / nei / optagen ved resol. af 16.6.1902
112. Jensen, Jens, huseier, født i Gislev, har nu boet der i de sidste 36 aar / 61 / enkemand, 1 datter gift med en smed, 1 datter hjemme hun er sypige, 1 søn dagleier / nei, dog er hørelsen mindre god / intet / eier et hus med tilbygninger af 1 td og 2 skp land men skylder paa det 1100 kr.
113. Sandgreen, Peter Ferdinand Emilius (Dahl), skomagersvend, født i Kjøbenhavn, har boet i Odense fra 1864, se no 124 / 68 / fraskilt fra 1866, 6 børn fra 22 til 37 aar, otte i tjendede stillinger / synet er svækket / intet / intet
114. Jensen, Jens, smaakjører, født i Lunde Sogn, har nu boet i Odense i 32 aar / 63 / ugift / svagelig / intet / har en vogn og en hest til værdi tilsammen á ca 700 kr.
115. Jørgensen, Rasmus Nybølle, har været husmand, er født i Vigerslev Sogn og boet i Odense i 12 aar / 71½ / enkemand / nei / 15 kr. maanedlig i alderdomsunderstøttelse / nei
116. Mahler, Hans Petersen, fhv. skrædder, født i Veflinge Sogn, har boet i Odense i 21 aar, syer lidt tøjsko / 65 / enkemand, 1 stedsøn / svag i øjne / 8 kr. maanedlig i alderdomsunderstøttelse / har 400 kr. indestaaende i en ejendom
117. Pedersen, Niels, arbejdsmand, født i Bred, Vissenbjerg Sogn, boer i Odense / 70 / ugift / nej / alderdomsunderstøttelse / nei
118. Bachmann, Jens Hansen, fhv. vognmand, født i Veflinge Sogn, har i 30 aar boet i Odense / 64 / ugift / har været lam i venstre arm og ben siden sit 8 aar / nei / har sammensparet 300 kr. som han nu stadig maa bruge af / optagen ved resol. 16.9.1904
119. Hansen, Rasmus, fh. husmand, nu aftægtsmand, født i Skjellerup Sogn, har i 35 aar boet i Nørre Lyndelse Sogn / 75 / gift, hustruen har i 5 aar været sindssyg og er paa Sindssygeanstalt, har 4 sønner som ere arbejdsmænd, 4 døttre hvoraf 3 gifte og 1 ugift tjenende / nei / har hidtil haft frit ophold i huset som aftægtsmand, men giver fra 1 november 1904 afkald derpaa mod en kontant godtgjørelse af 600 kr. / har kun de i rubrik ommeldte 600 kr. / tilbagetaget sin ansøgning den22 april 1905
120. Jensen, Peder Christian, indsidder, født i Uldsted Sogn i Vensyssel, i de sidste 5 aar boet i Nørre Søby / 70 / enkemand, ingen børn / efter alderen god helbred, kun lidt bøjet ryg af alderdomssvaghed / intet / har 400 kr. i Sparekassen og noget indbo til værdi ca 300 kr.
121. Nielsen, Herman, arbejdsmand, født i Heden By og sogn, har boet i Heden indtil det sidste halve aar, nu i Dømmestrup / 72 / enkemand, har 1 søn arbejdsmand i Jylland / god helbred / intet / har 200 kr. / optagen ved resol. af 16 september 1904
122. Petersen, Peter, fhv. væver, født i Anderup, ophold i Odense i 50 aar / enkemand uden børn / alderdomssvaghed / alderdomsunderstøttelse 10 kr. maanedlig / nei / optagen ved resol. af 20 october 1904
123. Lilieblad, Christian Eduard, Odense, bud, se 48 / 72 / ugift / lider af brokskade som ofte hindrer ham i at udføre sit arbejde / alderdomsunderstøttelse 15 kr. maanedlig / nei
124. Dahl, Peter, skomagersvend, extrabud ved Telegrafstationen, født i Kjøbenhavn, bopæl i Odense fra 1864, se 113 / 70 / ugift, 6 børn i selvstændig stilling / nei / intet / eier 200 kr.
125. Buchholtz, Ivar Peter Frederik, har sidst været møbelhandler i Odense, tidligere tjent paa Borgmesterkontoret i 17 aar og hos auktionsholder Hansen i 4 aar, boer i Odense / 73 og 9 maaneder / enkemand i ca 21 aar, 1 datter og gift med en arbejdsmand i Kjøbenhavn / har mistet venstre haand for mange aar siden, lider af broktilfælde og er som følge af alderen svagelig ifølge lægeattest / intet / har ca 400 kr. i Sparekassen / optaget ved resol. af 14 april 1905
126. From, Frederik Carl Christian la Motte, søn af afdøde stadsfæstemand C. From og opholder sig hos en søster i Odense / 45 / ugift / fra fødslen kun eet øje og svage lemmer, ellers ikke sygelig, fuldstændig uarbejdsdygtig ifølge lægeattest / Chr. d 9de og dronning Louises guldbryllupslegat 50 kr., Lundegaards Stiftelse 60 kr., Benzons Gerdorffs Legat 13 kr. / nei / optaget ved resol. af 30 juni 1905
127. Hansen, Niels, arbeidsmand, opholder sig hos en søn i Heden, som har en Møllegaard, er forsørgelsesberettiget i Haarby Sogn / 69½ / er enkemand, har 5 gifte børn i mindre stilling og 4 ugifte / lider i høj grad af brokskade og ude af stand til strængt arbejde / alderdomsunderstøttelse 40 kr. aarlig / nei
128. Larsen, Johan, bladbud for ’Fyens Tidende’, har altid opholdt sig i Odense / 63 / enkemand, har 3 børn der ernære sig som alm. arbejdsmænd og fabriksarbejde / nei / alderdomsunderstøttelse 8 kr. maanedlig / nei
129. Larsen, Nicolai, fhv. smed, Odense / 45 / ugift / lider af lamhed i venstre arm og svækkelse i benene, meget besværlig gang ifølge lægeattest / Byraadslegat 10 kr., Lahns Stiftelse 12 kr. / nei / optaget ved resol. af 14 april 1905
130. Nielsen, Hans, pottemager, boer i Odense / 69 / ugift / nei / intet / nei
131. Mogensen, Peder Christian, havearbejder ca 100 kr. aarlig indtægt, født i Vindinge Sogn, opholder sig i Odense Sct. Hans Landsogn / 74 / ugift / nei / intet / ca 1000 kr. kontant og lidt bohave / optaget ved resol. 18 mai 1906
132. Hansen, Christen, fhv. jerskabstjener, nu intet bestemt erhverv, født paa Hovsted Mark i Veile Amt, har de sidste 10 aar boet i Odense / 66 / ugift / ikke svagelig, men dog ingenlunde stærk, noget kortaandet / lidt understøttelse en om aaret af forskjellige herskaber. Af den kgl. civilkasse 20 kr. aarlig / ingen formue kun noget bohave
133. Rasmussen, Anders Gotfred, bestyrer, født paa Romsø ved Kjertemnde, har boet i Odense i 18 aar, de sidste 1½ aar i Lilleskov ved Tommerup / 67 / gift, 3 sønner arbejdsmænd, 1 datter gift med en teglmester / nei / intet / har 500 kr.
134. Andersen, Anders, havearbejder, hvorved haves noget erhverv, født i Vissenbjerg, boer i Odense / 61 / enkemand, 1 søn banearbejder, 1 søn væver, 1 datter gift med en rebslagersvend / underlivssvaghed, nyrelidelse / - / intet
135. Andersen, Rasmus (Korup), arbejdsmand, boer i Odense / 69 / enkemand, 6 voksne børn / kræfterne aftager paa grund af alder / intet / intet / optaget ved resol. af 15 februar 1906
136. Nicolaisen, Hans Ludvig, fhv. smed, intet erhverv, født i Odense og boet isteds de sidste 7 aar / 64 / enkemand, 1 søn cigarmager, 1 søn former, 1 datter gift i Kjøbenhavn / har meget svage ben / intet / intet
137. Pedersen, Henrik, fhv. husmand, født i Heden og har altid opholdt sig der / 70 / enkemand, 6 børn i mindre stillinger / god helbred / intet / ejer 400 kr., som han har faaet i afstaaelse af det hus, har møbler til en stue og sovekammer
138. Petersen, Mads, arbejdsmand, fødested St. Jørgens Mark ved Odense og har opholdt sig i Odense Kommune de sidste 8 aar, anbefaling 1907 vedlagt / 66 / enkemand, ingen børn / nei / intet / intet
139. Pedersen, Niels, fhv. gartner, født i Hundslev, har været ved Aalykkegaarden i 46 aar, boer nu i Odense hos en datter / 76 / enkemand, 1 søn snedker i Hellerup, 1 datter gift med en arbejdsmand i Kjøbenhavn, 1 datter gift med en fabriksværet i Odense / nei / intet / intet / optaget ved resol. af 16 juli 1906
140. Rasmussen, Ole Vilhelm, har ejet et hus og drevet lidt gartneri, men har nu solgt huset, født i Skovby Sogn og boet paa Aahøjrup Mark i 43 aar, opholder sig nu i Holse ved Aarup / 75½ / enkemand, 1 søn lærer hvis kone ikke ønsker andragene i deres hjem / hørelsen lidt svækket / er og har i mange aar været medlem af Brenderup Sogns anerkjendte sygekasse / har 6 á 700 kr., lidt møbler og gode seng og gangklæder
141. Rasmussen, Peder, fhv. rugbrødsbager, i de sidste 5 aar arbejdsmand paa Haugstedgaard i Hunderup, boende i Odense, født i Ferritslev, Rolsted Sogn / enkemand, 4 børn ugifte og i tjenende stilling / ikke nogen egentlig sygdom, men mindre og mindre arbejdsdygtig / alderdomsunderstøttelse 40 kr. aarlig / ingen
142. Søholm, Niels Nielsen, fhv. mursvend, senere rugbrødsbager, født i Kjøng, boet i Odense siden 1894 / 84 / enkemand, ingen børn / har tungt ved at gaa / et Lahns Stiftelses Legat 11 á 12 kr. aarlig, alderdomsunderstøttelse 16 kr. aarlig / nei, men ejer en lille byggegrund i Bjerggade ca. 700 ¤ med 14 Al. facade
143. Lars Larsen, bestyrer hos enkefru Teisen i Hunderup, født i Freltofte i Nørre Lyndelse Sogn, har boet i Hunderup de sidste 19 aar / 73 / enkemand, i 7 aar har sine voxne sønner, 1 missionær, 1 arbeidsmand, 1 skomager, 1 politibetjent / nei / intet / nei / optaget ved resol. af 25 februar 1910
144. Høgh, Rasmus Iversen, bødker, Odense, har i 34 aar uden afbrydelse arbeidet paa Løveapotheker i Odense / 61 / enkemand, ingen børn / lider af kronisk gigt, paa grund af knælidelser er gangen smertefuld og besværlig / intet / 200 kr. / optaget ved resol. 18 October 1906
145. Andersen, Jacob, arbeidsmand, Nørre Næraa Sogn, født i Haarslev Sogn, anbefaling 1907 er vedlagt / 65 / ugift / noget svagelig med dog rørig / nei / 1300 kr.
146. Jørgensen, Frits Adolf Vilhelm Joakim / 70 / enkemand, har voksne stedbørn som alle ere ret forarmede / nei / har alderdomsunderstøttelse 144 kr. aarlig / nei
147. Mahler, Hans Pedersen, fhv. skrædder, født i Veflinge, har bopæl i Odense de sidste 5 aar / 69 / enkemand, ingen børn / lider under følgerne af en lungesygdom, der volde megen besvær, ifølge lægeattest / har alderdomsunderstøttelse 8 kr., paa maaned / har 200 kr. udlaant i en ejendom
148. Hansen, Jakob, snedker, født i Vissenbjerg Sogn, har boet i Odense i de sidste 5 aar / 68 / enkemand, har 3 sønner, 1 sergeant, 1 arbejdsmand, 1 snedker / synet er ikke særlig godt / alderdomsunderstøttelse 16 kr. maanedlig / nei
149. Meisner, Henrik Georg, intet erhverv, er født i Odense og opholdt sig her i de sidste 6 aar, død / 51 / ugift / lider af kronisk affektion af nervesystemet, der i høj grad nedsætter hans arbejdsevne ifølge lægeattest / har ophold hos sin stedfader, der er kedelsmed og 68 aar / nei
150. Nielsen, Anders Peder, er staldkarl paa Sandholt Avlsgaard siden november 1902 og har i aaret forud tjent i Skamby / 60 / ugift / har i de sidste aar lidt af tiltagende svækkelse i armene ifølge lægeattest / intet / har i Sparekassen 3580 kr 63 øre tilligemed paaløbne renter siden 1902
151, Andersen, Jørgen, fhv. fæster af en hus i Rørbæk, nu uden erhverv, logerer hos en søn der er husmand i Kjølstrup Sogn (for betaling), født i Aunslev Sogn, boede 1870-1905 i Flødstrup / 72 / enkemand, 1 søn boelsmand, 1 søn husmand, 1 datter gift med en husmand, nu separeret og tjener, 1 datter gift med en arbejdsmand, 1 datter gift med en textilarbejder / nei, nedsat arbejdsevne / intet / har i Sparekassen 600 kr.
152. Christensen, Hans, kontorist, født i Anderup Mark, Lumby Sogn, opholder sig i Odense / ca 40 / ugift / har været noget hjemsøgt af sygdom, den ene fod amputeret paa grund af tuberkulose, og har i mange aar haft tuberkulose i rygraden og i 7 aar ligget paa sygehuset, ifølge lægeattest / intet, har i flere aar været underholdt af ’Kristelig Forening for unge mænd’ i Odense m.fl. / intet / optaget ved resol. af 5 november 1907
153. Sørensen, Ole Christian, uden erhverv, født i Horsens, bopæl i Nørre Aaby Sogn siden 1871 / 77 / enkemand, 2 sønner i Nørre Aaby kjøbmand og agent, 1 sø, kjøbmand i Amerika / 1 datter gift med en uhrmager, 1 datter gift med en forvalter i Horsens / nei / har alderdomsunderstøttelse 100 kr. aarlig / nei
154. Larsen, Hans, intet erhverv, tidligere i Ellinge, ophold i Odense de sidste 50 aar / 54 / ugift / er fra barndommen lam i højre side, krøbling og ganske uarbejdsdygtig / Christian d. 9des Guldbryllupslegat 100 kr., Byraadslegat 13 kr., Lahns Legat for gl. mænd 12 kr. / nei / optaget ved resol. 25.2.1908
155. Larsen, Jens, fhv. karethmager, intet erhverv, født i Ore Sogn ved Bogense og har siden 1864 havt bopæl i Bogense, veteran fra 64 / 71 / enkemand, 2 sønner karethmagere, 1 søn skomager, 1 datter gift med en rebslagersvend, 1 datter gift med en politibetjent / er fuldstændig arbejdsudygtig, han kan færdes oppe og hjælpe sig selv, men ved mindste anbejde bliver han kortaandet og mister vejret, ifølte lægeattest / intet / har efter at han har solgt sin ejendom en kapital af 15 á 1600 kr., efter … opgivende 1000 kr.
156. Lind, Carl Christian, er født i Middelfart, boede i Horsens 1857-78, derefter 4 aar i Fredericia, udvandrede til Amerika, hjemvendte 1907 og tog bopæl først i Middelfart, derefter i Odense / 73½ / enkemand, har 9 børn, hvoraf 8 i Amerika, dels som farmere dels som fabrikarbejdere, 1 datter er gift med en snedkersvend i Kjøbenhavn / lider af en nyresygdom og en blærelidelse og er meget tunghør / har i pension som krigsinvalid maanedlig 42 kr. / har en opsparet kapital af 1000 kr. og en ejendom i Middelfart ved hvis salg han venter at faa en kapital af 800 kr. / tilbagetaget af ansøgeren
157. Rasmussen, Hans Jacob, murmester, født i Nørre Broby Sogn og har boet i Nørre Lyndelse Sogn siden 1868 / ca. 73 / enkemand, 1 datter som er enke har plads som husholderske, 1 søn murformand i Kjøbenhavn, 1 søn læge i Kjøbenhavn / har brækket hoften og gaaer daarligt / har aftægt 400 kr. aarlig / har 100 kr. i Sparekassen
158. Hansen, Jens, husfæster, boer i Aulby, Vejlby Sogn, skr. 26.3.1909 / 73 / enkemand, har en datter som er gift / nei / intet / har 1000 kr. og bohave til et værelse
159. Sørensen, Ole, slotskarl indtil 1 april d. A., født i Sanderum Sogn, har boet i Odense i 30 aar / 69 / ugift, ingen børn / nei / livrente ca. 222 kr. / ejer 1200 kr. og et indbo vurderet til 1100 kr., har kjøbt et gravsted indtil aar 1945 / optagen ved resol. af 14 Mai 1909